หอการค้าประกาศล้มหาวัคซีนทางเลือก

วันที่ 02 พ.ค. 2564 เวลา 16:20 น.
หอการค้าประกาศล้มหาวัคซีนทางเลือก
หอการค้าออกหนังสือแจงเป็นทางการ สาเหตุล้มหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม

หอการค้าไทย ออกประกาศ ชี้แจงรายละเอียด เรื่องการดำเนินงานด้านการจัดหาวัคซีนทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลจากการประชุมร่วมกับรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รัฐบาลให้ความมั่นใจว่า ภาครัฐจะสามารถจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 100 ล้านโดส ได้ภายในปี 2564 ซึ่งจะครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน โดยประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนให้กับทุกคน ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะทยอยเข้ามา จึงมีความจำเป็นต้องจัดเรียงลำดับตามความสำคัญ โดยยึดหลักจริยธรรม และหลักทางการแพทย์ อาทิ จัดสรรให้ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก่อน เพื่อลดปัญหาเตียงเต็ม โรงพยาบาลล้นที่เป็นปัญหาหลักในขณะนี้

หอการค้าไทยและเอกชน พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกรณีที่เอกชนเจ้าช่วยเจรจาจัดหาวัคซีนทางเลือกมาเสริมรัฐบาล จากบริษัท johnson & johnson นั้น ปรากฏว่า ระยะเวลาที่ผู้ผลิตจะสามารถส่งได้เร็วสุด คือ ช่วงปลายปี ซึ่งไม่ทันการตามที่ภาคเอกชนต้องการ เนื่องจากหน้าที่การจัดหาวัคซีนเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล และรัฐบาลมีอำนาจในการต่อรองในการจัดหาวัคซีนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลเอกชนใดสามารถนำวัคซีนทางเลือกมาได้เพิ่มเติม รวดเร็ว และทันเวลา โดยผ่านองค์การเภสัชกรรมภายใต้กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทยยินดีประสานงานกับผู้ประกอบการที่ได้แจ้งความต้องการในการฉีดวัคซีนให้พนักงานของตนโดยเสียค่าใช้จ่ายเองให้กับโรงพยาบาลเอกชนนั้นต่อไป ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะร่วมกับรัฐบาลพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการผลักดันของหอการค้าฯ รัฐบาลตั้ง 4 ทีมทำงาน เหมือนที่ภาคเอกชนจัดตั้ง เพื่อทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การนำวัคซีนไปให้บริการใกล้ประชาชนมากที่สุด การสนับสนุนภาครัฐให้สามารถบริหารจัดการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนจัดสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศ การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อเข้าถึงวัคซีนที่จัดหามาโดยเร็วที่สุด การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีน และลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ ศูนย์ฉีกที่ภาคเอกชนจัดหาเพิ่มเติมให้กับประชาชน ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน อยู่บน “หมอพร้อม”วันนี้เพื่อที่จะให้ประเทศไทย ผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปได้ ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องทำงานประสานกัน เพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติ และนี่คือความมุ่งมั่นของหอการค้าไทยที่ตะช่วยผลักดัน