การขอรับการส่งเสริมกิจการในอุตสาหกรรมการแพทย์ของบีโอไอ

Sponsored Content
วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:47 น.
การขอรับการส่งเสริมกิจการในอุตสาหกรรมการแพทย์ของบีโอไอ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เน้นเร่งส่งเสริมการลงทุนกิจการในอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจการวิจัยทางคลินิก เป็นต้น

บีโอไอจึงได้จัดทำคู่มืออินโฟกราฟิกสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจเริ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อให้สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน

โดยผู้ที่ขอรับการส่งเสริมฯ มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 8 ปี

ข้อมูลจาก : กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ