"เฉลิมชัย"ตั้ง"อลงกรณ์"ขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:58 น.
"เฉลิมชัย"ตั้ง"อลงกรณ์"ขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง
เกษตรฯผนึก 4 ภาคีขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming) ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวทางเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ภายใต้”5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร”ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อีกแนวรุกหนึ่งคือ”ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา” โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง”คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” มีที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเป็นประธาน ทำหน้าที่พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศเป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. พัฒนาเกษตรในเมือง 2.เพิ่มพื้นที่สีเขียว 3.เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซและพีเอ็ม 2.5 4.ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมือง 5.สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดลBCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายคู่ขนานไปกับการพัฒนาภาคเกษตรในชนบท อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤตโดวิด-19 และเตรียมความพร้อมของประเทศหลังยุคโควิด-19 จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดของทั้งปัญหาและโอกาส(Pain pointและGain point) สำหรับปัจจุบันและอนาคต การขับเคลื่อนโครงการนี้จะผนึกความร่วมมือบน 5 แกนหลักคือภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AIC ทั้ง 77 จังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน

”โครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้(Green City) ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม 2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นและโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองที่ ดร.เฉลิมชัยริเริ่มและดำเนินการประสบความสำเร็จในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมา โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture) ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลักคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติ

สำหรับ ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ประกอบด้วย1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) 4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล”เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา