ร้อง ป.ป.ช. สอบ ประมูลรถไฟไทยจีน

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 21:35 น.
ร้อง ป.ป.ช. สอบ ประมูลรถไฟไทยจีน
เอกชนใหญ่ฟ้อง ป.ป.ช. สอบกรมบัญชีกลางอุ้มคนขาดคุณสมบัติประมูลรถไฟความเร็วสูงไทยจีน

บริษัท ITD-CREC NO.10 JV โดยนายชัยทัศน์ ทั่งหิรัญ ตัวแทนกิจการร่วมค้า ITD-CREC NO.10 JV เข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ โดยมี นายอนุสรณ์ พรมานวิมล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้รับเรื่อง

นายชัยทัศน์ กล่าวว่า กิจการร่วมค้า บริษัท ITD-CREC NO.10 JV มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ในฐานะบริษัทฯเป็นผู้ชนะการประมูลงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา งานสัญญาที่ 3-1 ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กส.04/ปก./2562 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศให้กิจการร่วมค้า ITD-CREC NO.10 JV เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63

อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ รฟท.พิจารณาตามกฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและผลงานไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ได้ทำการอุทธรณ์ไปที่ “กรมบัญชีกลาง” และมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางที่ กค (กอร) 0405.5-52945 ลงวันที่ 21 ต.ค.63 ออกโดยคณะวินิจฉัยกรมบัญชีกลาง มีหลากหลายประเด็นที่เห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ

นายชัยทัศน์ กล่าวว่า การพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องดำเนินการโดยรัดกุม ระมัดระวัง และมีมาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจและอำนาจเลือกปฏิบัติ เว้นข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติและผลงานไม่ครบถ้วนเป็นผู้ชนะ จึงขอให้ประธาน ป.ป.ช.พิจารณาตรวจสอบกรมบัญชีกลางที่มีการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ