ดึง 50 โรงงาน เร่งแก้น้ำเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ฯตั้งเป้าอุตสาหกรรมสีเขียว

วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 15:16 น.
ดึง 50 โรงงาน เร่งแก้น้ำเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ฯตั้งเป้าอุตสาหกรรมสีเขียว
กระทรวงอุตสาหกรรม เอ็มโอยู 50 โรงงาน จัดคอร์สอบรมจิตอาสา รักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์-คลองสาขา มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

นายกอบชัย   สังสิทธิสวัสดิ์   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ(เอ็มโอยู) “จิตอาสา รักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ เพื่อให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใสที่ลัดหลวง 10 คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โครงการ “จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และโครงการ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสายหลักของประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา 

สำหรับการลงนามความร่วมมือนั้น เป็นการลงนามระหว่างอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารระดับสูงของโรงงานในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 โรงงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลพิษในพื้นที่, ร่วมกันปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมแห่งการมีจิตสาธารณะ ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร  โดยให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลไกเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา ควบคู่กับการอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม ในการลดการปลดปล่อยของเสียหรือน้ำเสียสู่ลำคลองสาธารณะ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน ซึ่งโครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ นั้น เป้าหมายคือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด การใช้หลักการ 3R (Reduce คือ ลดการใช้, Reuse คือ การนำกลับมาใช้ซ้ำ, Recycle นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” นายกอบชัย กล่าว

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า โครงการจิตอาสามีทั้งหมด 3 คลอง คือ คลองเปรมประชากร, คลองแสนแสบ และคลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำต่างๆ เช่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เครือข่าย และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับโรงงานในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 56 โรงงาน และได้มอบทุ่นดักขยะ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับเทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา และอื่นๆ เป็นต้น

ด้าน นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  กล่าวว่า กรอ. มีความตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพบว่าคลองสี่วาพาสวัสดิ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ที่มีเกณฑ์กำหนดแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

ดังนั้นโครงการฝึกอบรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยการใช้หลักการ 3R เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจึงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศได้เป็นอย่างดี

“โครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวแก่ผู้ประกอบการโรงงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขากว่า 120 คน ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยให้เกิดการสร้างจิตสำนึกให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย”

บทความแนะนำ