เอไอเอสจับมือสหพัฒน์ฯ ลุย 5 จี ในพื้นที่อีอีซี

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 17:59 น.
เอไอเอสจับมือสหพัฒน์ฯ ลุย 5 จี ในพื้นที่อีอีซี
เอไอเอส-สหพัฒฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน นำ 5G ยกระดับภาคอุตสาหกรรม ปูพรมเต็มพื้นที่ อีอีซี พัฒนาสู่ Smart Industrial ดึงนักลงทุนทั่วโลกมาไทย

นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  เปิดเผยว่า เอไอเอสได้ร่วมลงนามกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI บริษัทในเครือสหพัฒน์  จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ “บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SAN”  เพื่อให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และ ICT Infrastructure ภายในสวนอุตสาหกรรมของ SPI ทั้ง 4 แห่ง คือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง จ.ลำพูน และ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมพื้นที่ประมาณ 7,255 ไร่ ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 112 แห่ง

นอกจากนี้ยังนำ ICT Infrastructure และเทคโนโลยี 5G ทั้ง  5G Stand Alone (5G SA) เครือข่าย 5 โดยเฉพาะ ที่มีความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ  และ 5G Network Slicing  ที่เอไอเอส เป็นรายแรกรายเดียวในไทย ที่สามารถออกแบบเครือข่ายได้อย่ างสอดคล้องและยืดหยุ่น ตอบโจทย์ลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ ละรูปแบบ แต่ละพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวแล ะมีประสิทธิ ภาพไปให้บริการในนิ คมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและเพิ่มผลผลิตให้กั บโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี และยังเป็นต้นแบบของการนำเอาเท คโนโลยี 5G ไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งนี้เทคโนโลยี 5G เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทั ลเส้นใหม่ของประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ พลิกสถานการณ์จาก Fall สู่ Fight กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนข ยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมกันทดสอบ กับพันธมิตรในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้ง อุตสาหกรรมการขนส่ง, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมค้าปลีก, ด้านระบบรักษาความปลอดภัย, สมาร์ทซิตี้

ตลอดจนการนำไปใช้งานทางด้านสาธา รณสุขในช่วงโควิด-19 เพื่อแสดงให้คนไทยและทุกภาคส่วน ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของการ นำ 5G ไปใช้ประโยชน์

ด้านนายวิชัย  กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสวนอุตสา หกรรมไปสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม่ๆ เข้ามายกระดับการบริหารและพัฒนา พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ า ยกระดับกระบวนการผลิตสู่การเป็น โรงงานอัจฉริยะ และนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

“รู้สึกยินดีที่ ได้ร่วมกับเอไอเอส นำโครงข่าย Fiber Optic มาให้บริการภายในสวนอุตสาหกรรมข อง SPI ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่ อยอดบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บริการวงจรสื่อสารความเร็ วสูง และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งสำหรับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบ โตของบริการ 5G สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในอ นาคต”นายวิชัย กล่าว

สำหรับ บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค หรือ SAN จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 หุ้น เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดย บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (ABN) ถือหุ้น 70% คิดเป็นเงินลงทุน 21 ล้านบาท และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (SPI) ถือหุ้น 30% คิดเป็นเงินลงทุน 9 ล้านบาท