พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพรุ่นจิ๋วในโรงเรียน รักอาชีพเกษตร

วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:31 น.
พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพรุ่นจิ๋วในโรงเรียน รักอาชีพเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ในโรงเรียน 13 จังหวัด ส่งเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรรม-นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งกล่มยุวเกษตรกร มาตั้งแต่ปี 2510 เพื่อเป็นกลไกในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุได้ในอนาคต

โดยในปี 2563 นี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร น่าน สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการเกษตร ตามแผนการดำเนินกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรแต่ละกลุ่ม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ยุวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม มีความภาคภูมิใจในการทำเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ การบริหารจัดการกลุ่ม การใช้กระบวนการกลุ่มและหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ โดยรอบ และเพื่อให้ยุวเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน