ส่ง”ถ้ำหลวง”ชิงจีโอปาร์คยูเนสโก พร้อมดัน4พื้นที่ขึ้นทะเบียนเมืองสร้างสรรค์

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 15:45 น.
ส่ง”ถ้ำหลวง”ชิงจีโอปาร์คยูเนสโก พร้อมดัน4พื้นที่ขึ้นทะเบียนเมืองสร้างสรรค์
อพท.เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโก ตั้งเป้าปี’68 “ถ้ำหลวง”ต้องได้แหล่ง จีโอปาร์คแห่งที่2 ของประเทศ ขณะที่เตรียมผลักดัน 4 ชุมชนใน น่าน-สุพรรณ-เพชรบุรี-เชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ   ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า  แม้ไทยจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังคงเดินตามแผนขับเคลื่อน อพท.ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งในปี 2563  อพท. ดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถให้กับแหล่งท่องเที่ยว

2.การขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN)   3 ขยายแนวเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองให้ครอบคลุมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมตัวเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี และ 4 การศึกษาเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา  

ทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ให้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอนจ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณี (Geopark) หรือจีโอปาร์ค โดยเป้าหมายสูงสุดคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีระดับโลกตามเกณฑ์ของยูเนสโก้ภายในปี 2568   ซึ่งเบื้องต้นภายในปี 2564 จะพัฒนาขึ้นเป็นระดับจังหวัด และ ปี 2566 ขึ้นเป็นระดับประเทศ 

ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายไทยจะมีจีโอปาร์คเป็นแห่งที่2  จากก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่ สตูลจีโอพาร์ค เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทยมาแล้ว เนื่องจากพบหลักฐานทางธรณีวิทยาด้านรอยเลื่อนทับกันของหิน2 ยุค คือ หินปูนกลุ่มหินทุ่งสูง ยุคออร์โดวิเชียน และหินทรายกลุ่มหินตะรุเตายุคแคมเบรียน

อย่างไรก็ตามขั้นตอนการศึกษาของถ้ำหลวงทั้งหมด จะดำเนินการร่วมกับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ อพท. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ททช. ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ

นายทวีพงษ์  กล่าว่า ล่าสุด อพท. ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ตามแนวทางของ ยูเนสโก และตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นการส่งสริมและใช้ประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ทางอพท.  ได้วางเป้าหมายดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์  เพื่อเสนอเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในเบื้องต้น 5 เมือง  โดยเมืองสุโขทัย ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วเมื่อเดือนต.ค. 2562 และขณะนี้ยังเริ่มเตรียมความพร้อมและพัฒนาอีก 4  พื้นที่ ได้แก่ 2 เมืองแรก คือ พื้นที่จ.น่าน  และพื้นที่จ.สุพรรณบุรี  คาดว่าจะยื่นเสนอต่อยูเนสโก้ในปีงบประมาณ 2564 และ อีก 2 เมืองต่อไปคือ พื้นที่จ.เพชรบุรี  และพื้นที่จ.เชียงราย    ตั้งเป้าหมายยื่นเสนอภายในปี 2566