'พลังงาน' สกัดลอบขนนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ หวังเก็งกำไร

วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 18:34 น.
'พลังงาน' สกัดลอบขนนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ หวังเก็งกำไร
"สนธิรัตน์" ดึงเทคโนโลยี ชี้แหล่งที่มา น้ำมันปาล์มดิบ ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศที่หวังเข้ามาขายชิงส่วนต่างราคา พร้อมติดมิเตอร์วัด B100แบบ Real time

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมนำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และสถิติขั้นสูงมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำเนินการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันปาล์มดิบอย่างบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา พัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันปาล์มดิบสืบเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นำมาซึ่งปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ

ทั้งนี้แม้จะมีกฎหมายรองรับและมีบทลงโทษผู้ลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ แต่การนำน้ำมันปาล์มดิบที่ลักลอบเข้ามาผสมกับน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศ ทำให้ตรวจสอบได้ยากการวิเคราะห์ข้อมูลบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันปาล์มดิบนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ แล้วยังจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศโดยรวม รวมถึงช่วยภาคเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานพร้อมนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ลักลอบนำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจะได้เร่งติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดปริมาณ B100 ทุกถังเก็บในคลังผู้ผลิต เพื่อติดตามปริมาณ B100 แบบ Real time ด้วย

ทั้งนี้ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ก่อนหน้านี้ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมผลักดันให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B100)ในภาคพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้สามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตที่งหมดของไทยในปัจจุบัน หรือคิดเป็น 2.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นการช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน