จี้สมอ. เร่งออกมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอี เดินหน้าสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์กระตุ้นลงทุนในอีอีซี 

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 12:48 น.
จี้สมอ. เร่งออกมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอี เดินหน้าสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์กระตุ้นลงทุนในอีอีซี 
"สุริยะ" สั่งการบ้านสมอ.ต้องดูแลเอสเอ็มอี ออกมอก.เอส สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า พร้อมเข้มงวดตรวจจับสินค้าเถื่อนไม่ได้มาตรฐาน ย้ำต้องเร่งก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ ดึงลงทุนอีอีซี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่า ได้เร่งรัดให้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการกำหนดมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานกับต่างประเทศ และถ่ายโอนงานให้องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organization-SDOs) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ สมอ. พัฒนาและขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ได้ประสานสภาอุตสาหกรรมให้เข้ามาช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย

นอกจากนี้ต้องผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส หรือ มอก.เอส โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำมาตรฐานไปใช้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับเอสเอ็มอีให้มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันให้ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี)โดยเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่อีอีซีสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ อีกด้วย

สุดท้ายให้เข้มงวดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของ สมอ. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. จะเร่งรัดดำเนินการตามที่ท่านรัฐมนตรีฯ ให้นโยบายอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ทุกระดับรับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน