เริ่มใช้แล้ว!! ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสกัดรายใหญ่ เอาเปรียบรายเล็ก

  • วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 15:35 น.

เริ่มใช้แล้ว!! ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสกัดรายใหญ่ เอาเปรียบรายเล็ก

รัฐคลอดกฏหมายกำกับดูแลธุรกิจค้าส่งคาปลีก คุมเข้ม 8 ด้าน ห้ามรายใหญ่กดราคารับซื้อ การปฏิเสธรับซื้อสินค้า House Brand หวังยกระดับมาตรฐานทางการค้า

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และโฆษกคณะกรรมการ เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยได้มีการปรับแก้ไขเล็กน้อยจากร่างเดิมหลังจากผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th ที่จัดทำตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของการจัดทำไกด์ไลน์ในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกฉบับนี้คือ เพื่อต้องการจัดระบบการค้าที่ดีให้มีธรรมาภิบาล และสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติการค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการค้าระหว่าง ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ หรือผู้จำหน่าย กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบการค้าในธุรกิจ ค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

สำหรับพฤติกรรมที่ห้ามกระทำในการปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายอย่างไม่เป็นธรรมโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 1. การกำหนดราคารับซื้อหรือกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคารับซื้อปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. การเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม 3. การคืนสินค้าที่ไม่เป็นธรรม

4. การบังคับให้ยอมรับสัญญาการฝากขายสินค้า ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม 5. การบังคับให้ซื้อหรือให้จ่ายค่าบริการ (Coercion to Purchase)อย่างไม่เป็นธรรม 6. การให้พนักงานของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 7. การปฏิเสธการรับสินค้าที่สั่งซื้อหรือผลิตพิเศษเป็นการเฉพาะของผู้สั่งผลิต (Private Brand)หรือเป็นตราเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (House Brand)อย่างไม่เป็นธรรม 8. การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ เช่น การประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้า ลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า การถอดสินค้าออกจากชั้นวางสินค้า (Delisting)เป็นต้น

นายสันติชัย กล่าวว่า การออกประกาศฉบับนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงควรศึกษาแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อป้องกันไม่เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของประกาศฉบับเต็มได้ที่ www.otcc.or.th

ข่าวอื่นๆ