เปิดแผนแม่บท23ฉบับปูทางยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 10:50 น.
เปิดแผนแม่บท23ฉบับปูทางยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐบาลมอบ สศช.แม่งาน จัดงานบิ๊กแบงเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ "บิ๊กตู่" เปิดงานใหญ่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ อนุมัติแผนแม่บท 23 ฉบับ มีผล ก.พ.นี้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 ได้อนุมัติร่างสุดท้ายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ หลังจากนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงกลางเดือน ก.พ. จากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ จะเป็นกรอบ ที่ทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจะต้องทำแผนปฏิบัติการเดินตาม โดยเฉพาะแผนด้านงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้แม้แผนแม่บทจะยังไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานต่างๆ แต่ในระหว่างการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2563 ก็ยึดร่างแผนแม่บทฯ เป็นกรอบการจัดทำคำขอ ซึ่งจะทำให้งบประมาณปี 2563 ที่จะเริ่มปีผลบังคับในเดือน ต.ค.ปีนี้จะเป็นปีแรกที่รายจ่ายงบประมาณได้รับการจัดสรรเข้าไปยังโครงการต่างๆ ที่เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายทศพร กล่าวว่า ภายใต้แผนแม่บททั้งหมดมีประเด็นเร่งด่วน 15 ประเด็น ที่จะได้รับการเร่งรัดที่หน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความสำคัญก่อนในช่วง 5 ปีแรก โดยสามารถแยกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ 2.การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ มีความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 3.การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ 4.การสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ได้ให้แนวทางว่าหลังยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้ว จะต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้าง โดยสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งในวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. จะจัดงานบิ๊กแบงเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ชาติจะมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งในงาน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานและปาฐกถาเปิดงานด้วยตนเอง

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า 15 ประเด็นเร่งด่วนที่ส่วนราชการทำคำของบประมาณจะต้องให้ความสำคัญก่อนในช่วง 5 ปีแรกนี้ มีวงเงินรวมอยู่ราว 1 แสนล้านบาท ซึ่งบางส่วนสำนักงบฯ ได้ออกเกณฑ์ให้หน่วยงานราชการที่สามารถปรับโครงการที่ได้รับอนุมัติสำหรับของปี 2562 สามารถปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับ 15 โครงการ ควิกวินได้ แต่การเดินตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติอย่างเต็มรูปแบบนั้นจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ความมั่นคง 2.การต่างประเทศ 3.การพัฒนาการเกษตร 4.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5.การท่องเที่ยว 6.การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7.โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8.การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 9.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 10.การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม

11.การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 12.การพัฒนาการเรียนรู้ 13.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14.ศักยภาพการกีฬา 15.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 16.การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 17.การสร้างหลักประกันทางสังคม 18.การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 19.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20.การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บทความแนะนำ