ครม.ให้กรมเจ้าท่าเชื่อมข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลเพื่อตรวจสอบแรงงานประมง

วันที่ 02 ม.ค. 2562 เวลา 14:55 น.
ครม.ให้กรมเจ้าท่าเชื่อมข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลเพื่อตรวจสอบแรงงานประมง
ครม.อนุมัติกรมเจ้าท่าเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบแรงงานประมงไทย

นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขอเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา 285 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

มีจุดประสงค์เพื่อนำการพิจารณาการออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า-ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกข้อมูลภาพใบหน้าคนประจำเรือและแรงงานประมงเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face Recognition) ที่เคยทำการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า-ออกให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการควบคุมคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเล

โดยระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเลฯ เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน เม.ย.60 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง กรมเจ้าท่าได้รับอนุญาตให้ดูภาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคนประจำเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่จัดเก็บอยู่ในระบบของกรมเจ้าท่า ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การสวมตัวของแรงงานประมงไร้สัญชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตรวจสอบการทำการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทำการงานในเรือประมงแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด 67,217 ราย เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยจำนวน 24,488 ราย และเป็นบุคคลต่างด้าวจำนวน 42,729 ราย การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บทความแนะนำ