นักธุรกิจฮ่องกงฟ้องแพ่งโรงแรมดังในไทย

วันที่ 15 พ.ค. 2556 เวลา 12:12 น.
นักธุรกิจฮ่องกงฟ้องแพ่งโรงแรมดังในไทย
นักธุรกิจฮ่องกงโวย ถูกเจ้าของโรงแรมดังของไทยฉีกสัญญาฟ้องเรียกค่าเสียหาย 370 ล้านบาท

บริษัท เอเบิลไนซ์ โฮลดิ้ง ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพฯ ใต้ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัท โอเอชทีแอล ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ ลงวันที่ 26 ก.พ.2556 ในการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทเอเบิลไนซ์ฯ มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่

โดยสัญญาดังกล่าว ระบุว่า บริษัท เอเบิลไนซ์ฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนการโอน 210 ล้านบาท ภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาและจะต้องส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันทำการ และจะต้องส่งแคชเชียร์เช็คให้กับบริษัท โอเอชทีแอล และบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยาล่วงหน้า 1 วัน ต่อมาวันที่ 19 เม.ย. 2556 บริษัท เอเบิลไนซ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอกำหนดให้วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นวันชำระค่าตอบแทนตามสัญญา แต่กลับถูกปฏิเสธจากคู่สัญญา

ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัท โอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา แจ้งว่าไม่สามารถลงนามในสัญญาโอนสิทธิให้กับบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ ได้ เนื่องจากบริษัทโอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา ได้ทำสัญญาโอนสิทธิดังกล่าวให้กับบริษัท ซ่งฟู ซัคเซส อินเวสเมนท์โฮลดิ้ง ลงวันที่ 8 เม.ย. 2556 ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่2 พ.ค. 2556 นายจิรายุ รัตนะ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อให้

พนักงานสอบสวนบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากบริษัทโอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา ได้ไปทำสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ให้แก่บริษัทอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในระหว่างที่สัญญากับบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ ยังมีผลบังคับอยู่

ขณะที่นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจบริษัท โอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ดังนี้ 1.ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดของบริษัท เอเบิลไนซ์ฯเพียงลำพัง และขอสงวนสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว 2.ความสัมพันธ์ระหว่างเอเบิลไนซ์กับบริษัท โอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา เป็นนิติสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ถือเป็นข้อพิพาททางอาญาไม่ว่ากรณีใดๆ

ด้านนายกรภัทร์ จันทรังษี กรรมการบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพฯ ใต้ ขอให้บริษัทโอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา ปฏิบัติตามสัญญาพร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองห้ามบริษัท โอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา โอนขายสิทธิให้กับบุคคลอื่นหากบริษัท โอเอชทีแอลและบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัท เอเบิลไนซ์ฯ จำนวน 370 ล้านบาท