พ.ส.ล.เปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ช่วยสร้างความสงบสันติและสมานฉันท์

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 21:23 น.
พ.ส.ล.เปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ช่วยสร้างความสงบสันติและสมานฉันท์
โดย สมาน สุดโต

****************

องค์การพุทธศาสนิกสัมพัน์แห่งโลก (พ.ส.ล) ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยนิมนต์พระพรหมเสนาบดี ประธานที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ู5 กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอวาสวัดปทมคงคา เป็นประธานเปิดและเจิมป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่สำนักงาน พ.ส.ล.ท่ามกลาง กรรมการ สมาชิก พ.ส.ล.และคณะนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ บางปะกอกวิทยาคมร่วมพิธีจำนวนมาก

นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ พ.ส.ล.กล่าวถึงการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ว่า โครงการนี้ช่วยสร้างความสงบ สันติ และความสมานฉันท์ ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ดีมาก

พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวอนุโมทนาว่า โครงการนี้เกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ.?2557  โดยหัวหน้าคณะคสช.ขอความอนุเคราะห์จากมหาเถรสมาคมเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข และมีความสามัคคี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้น

ปัจจุบันโครงการนี้ขยายไปทุกพื้นที่เกือบทั่วประเทศ น่าชื่นชม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ที่ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนและสอบธรรมศึกษา ซึ่งสามารถสอบธรรมศึกษาเอกชั้นสูงสุดได้ 100%  และทราบว่าทุกวันพฤหัสบดี นักเรียนแต่งกายชุดขาวแสดงสัญลักษณ์ถึงการรักษาศีล 5 อย่างชัดเจน ซึ่งอานิสงส์การรักษาศีล 5 นอกจากทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปรกติแล้ว ยังมีอานิสงส์ให้ชีวิชิตเข้าสู่ความสุข สงบ เพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์และเข้าถึงพระนิพพาน