สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ร่วมขับเคลื่อน"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 19:43 น.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ร่วมขับเคลื่อน"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
สระบุรี-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ประชุมขับเคลื่อน "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงานเพื่อความสุขของคนในประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็น ประธานการประชุมขับเคลื่อน "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยมี พระเทพสังวรญาณ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาท พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม คณะสงฆ์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุม ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อ.หนองแค จ.สระบุรี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาความว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดที่ว่า วิถีดั้งเดิมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย เป็นศูนย์กลางของประชาชน เป็นศูนย์กลางของชุมชน การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีตัวอย่างการดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จ.ปทุมธานี และจ.ลพบุรี สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เป็นการเสียสละเพื่อส่วนร่วมด้วยความทุ่มเท จึงจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแบบบูรณาการ วัด + ประชา + รัฐ = สร้างสังคมแห่งความสุข วัด ทำหน้าที่เป็นเสาหลัก สร้างความรับผิดชอบของครัวเรือน ให้ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ประชา คือ ประชาชน ชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบชุมชน รัฐ คือ ส่วนราชการ ภาครัฐ มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และรวมถึงนำประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุข สามารถบูรณาการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำทั้ง 3 ฝ่าย เชื่อมั่นว่า ประชาชนในประเทศจะมีความสุข อันเป็นการส่งเสริมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างแท้จริง และยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า การอบรมประชาชนประจำตำบลจากคณะสงฆ์ และโครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในพื้นที่ ก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง ประชาชนมีความสุข เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสิ่งดี ๆ มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาต่างๆ ทำให้ประชาชนอยู่ด้วยความพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมและบรรยายเรื่อง “ความร่วมมือ กรมการพัฒนาชุมชน กับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่สร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นขับเคลื่อนการเสริมสร้างสังคมแห่งความสุข ให้คนทั้งชาติ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถบูรณาการการดำเนินการร่วมกับโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระราชทาน โครงการฯ

อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรมสร้างสุขร่วมกันระหว่าง วัด และ คนในชุมชน ทำให้วัดเกิดความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็ง วัดเป็นผู้นำ เป็นหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ประชาชนผู้คนในชุมชน หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐ วัด คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา องค์กรภาค ประชาชน สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายภาค เอกชน ซึ่งทำให้ชุมชนเห็นตามและร่วมกันสร้างสุขในชุมชน เราจะร่วมกันทำอย่างไรให้กิจกรรม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เกิดความยั่งยืน ประสบผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม อันจะก่อให้ความสุขความเจริญ วัด คือศูนย์กลางของชุมชน เป็นหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ และบูรณาการร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันขับเคลื่อน ดั่งภาษิต “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ” เพื่อให้พัฒนาให้ประชาชนมีความสุข สังคมมีความสุขมีคุณธรรม