3 สมเด็จหลุดตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 20:42 น.
3 สมเด็จหลุดตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ทรงพระกรุณาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 ตำแหนง ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ใหม่ ฉบับที่ 4 แก้ไข พ.ศ.2561 ว่า การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มิใช่ได้มาโดยตำแหน่งเหมือน พ.ร.บ.เดิม พ.ศ.2505 ที่สมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จึงเป็นพระราชอำนาจ และตามพระราชอัธยาศัยดังมีรายชื่อที่ทรงโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับ พระเถระหน้าใหม่ที่ได้การโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย1.สมเด็จมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย)วัดไตรมิตร 2.พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์)วัดปทุมคงคา 3.พระพรหมมุนี(บุญเรือง)วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4.พระธรรมไตรโลกาจารย์(พูนศักดิ์) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 5.พระธรรมปาโมกข์(สุนทร) วัดราชผาติการาม6.พระธรรมกิตติเมธี(เกษม) วัดราชาธิวาส7.พระธรรมปริยัติโมลี(อาทร)วัดบพิตรพิมุข 8.พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ)วัดอรุณราชวรารม9.พระวิสุทธาธิบดี(เชิด)วัดสุทัศน์เทพวราราม

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนมส.ระหว่างธรรมยุตและมหานิกายฝ่ายละ 10 องค์เท่ากัน โดยไม่นับสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นพระสงฆ์ธรรมยุต

สำหรับ วัดที่มีมส. 2 รูปได้แก่ 1.วัดปากน้ำ 2.วัดไตรมิตร 3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นอกนั้นวัดละ 1 รูปที่ไม้ได้เป็นเจ้าอาวาส แต่เป็นมส.คือ 1.พระพรหมมุนี 2.พระวิสุทธิวงศาจารย์ ผู้ช่วยและรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ 3.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร 4.สมเด็จพระมหาวีรวค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และ 5.พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส

 

สำหรับ 3 สมเด็จที่หลุดจากตำแหน่งในคณะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)

1.สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง)วัดปากน้ำ

                                                                            

2.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

                                                                           

  3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสวิหาร