พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง แด่ภิกษุสามเณร

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 12:38 น.
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง แด่ภิกษุสามเณร
เรื่อง: สมาน สุดโต-สมหมาย สุภาษิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562

5 มี.ค. 2562 เวลา 13.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ประจำปีการศึกษา 2561 ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งประกอบด้วย ทุนบาลีศึกษาขั้นสูง ทุนระดับอุดมศึกษา และทุนพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมกับถวายของที่ระลึกแด่พระภิกษุ และสามเณรที่จบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรต่างๆ อย่างสมบูรณ์ในปี 2562 ในโอกาสนี้ด้วย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการดำรงตนให้ถูกต้องตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลักในการรักษาสถาบันสงฆ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวร และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งหลักทางใจของประชาชนและสังคมไทย

ในการนี้อินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวรายงานต่อ

เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าในฐานะกรรมการและเลขานุการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อถวายทุนการศึกษาพระราชทาน แด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2562 ในวันนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

การนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พิจารณาพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในปีการศึกษา 2561 จำนวน 118 รูป และกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทราบฝ่าพระบาทแล้ว มีดังนี้

1.ทุนบาลีศึกษาชั้นสูงจำนวน 37 ทุน

2.ทุนระดับอุดมศึกษา สาขาพุทธศาสตร์ จำนวน 66 ทุน

3.ทุนพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอชื่อพระภิกษุและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 15 ทุน

ประกอบกับในปี 2562 ได้มีพระภิกษุและสามเณรจบการศึกษาจำนวน 197 รูป จึงขอถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนของคณะสงฆ์ ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป สมดั่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ตั้งไว้

พระธรรมทูตเลือกไปประจำสหรัฐและยุโรปมากที่สุด

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าประสบการณ์ในการเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศรุ่นแรกๆ ว่าลำบากและติดขัดในเรื่องกฎหมาย ถูกคนพื้นที่ล้อเลียน ทั้งในสหรัฐและยุโรปจึงแนะนำให้ทุกท่านอดทน รักษาพระธรรมวินัย และกฎหมายในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ควรทำงานประสานกันโดยไม่แบ่งแยกนิกายขอให้มีเพียง “พุทธนิกาย”

ส่วนพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานการดำเนินการจัดอบรม กล่าวว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมต้องใช้เวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-31 พ.ค. เพื่ออบรม พร้อมทั้งไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียและเนปาล ส่วนประเทศที่ผู้เข้าอบรมเลือกไปประจำนั้นคือ สหรัฐ และประเทศในยุโรป ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องฝึกภาษาประเทศที่ตนจะเดินทางไปอย่างเข้มข้นด้วย

สถาบันโพธิคยากราบสมเด็จ ป.อ.ปยุตฺโต

สุภชัย วีระภุชงค์ และคณะ ในนามสถาบันโพธิคยา 980 กราบนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 เพื่อถวายรายงานโครงการธรรมยาตรา ลุ่มแม่น้ำโขง 6 แผ่นดิน คือ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ในเดือน ต.ค. 2562 ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จเมตตาให้ข้อคิดในการทำงาน โดยเฉพาะกับประเทศจีนยังความปีติแก่ทุกท่าน