กับดักสังคมไทย

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 15:32 น.
กับดักสังคมไทย
เรื่อง ขรัว 76+1

ติดตามข่าวเมืองไทยตามสื่อต่างๆ ทุกวันนี้ จะพบว่าอยู่ในกรอบ 5 อย่าง 1.ฆ่าคนตาย หรือทำร้ายให้บาดเจ็บ 2.ค้าและเสพยาเสติด 3.ข่มขืน 4.ฉ้อโกง คอร์รัปชั่น ชิงทรัพย์ 5.ลุ่มหลง หรือติดในกามราคะ

ทำไมหนอสังคมไทยจึงติดกับดักเรื่องเลวร้ายทั้ง 5 กลุ่มนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ทั้งๆ ที่พระพุทธศาสนาพร่ำสอนและอบรมเรื่องประโยชน์การรักษาศีล 5 มาตลอด ขณะที่ผู้นำคณะสงฆ์ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตอกย้ำ โดยประกาศส่งเสริม หมู่บ้านรักษาศีล 5 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ก่อนที่คณะทหารจะยึดอำนาจการปกครองไม่กี่เดือน

มาถึงวันนี้ ผ่านไปแล้ว 4 ปี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ก้าวหน้าเป็นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ตั้งใจว่า จะหยุดเมื่อครบ 4 ปี ก็หยุดไม่ได้เสียแล้ว เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรจุให้เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานพุทธฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) และได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย

แต่สถานการณ์ทางสังคมไทยทั้งในเมืองและภูมิภาค ยังเต็มไปด้วยข่าวที่ล่วงละเมิดศีล 5 ถึงกระนั้นคณะสงฆ์ก็ตอบรับโครงการยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยไม่ย่อท้อ จึงเห็น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการคณะใหญ่ ประกอบด้วย พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นรองประธานกรรมการคงต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

อนึ่ง ในการประชุมสันติภาพโลก ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ไปพูดในนามพระพรหมบัณฑิต ได้พูดถึงความสำคัญของศีล 5 ให้ที่ประชุมฟัง ว่าถ้าทุกคนรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวัน โลกก็จะสงบสุขเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งขยายความว่าในเมืองไทยพระสงฆ์ 3 แสนรูป จากวัดและอาราม 4.1 หมื่นวัด กำลังขับเคลื่อนเรื่องการรักษาศีล 5 ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

ท่านที่ได้ฟังสุนทรพจน์ก็ชื่นชมว่า ช่วยให้โลกตระหนักถึงความสำคัญของศีล 5 ที่จะช่วยให้โลกสงบร่มเย็น

แต่เมื่อหันมามองบรรดาเหตุต่างๆ ที่เกิดในเมืองไทย พบแต่ข่าวที่สวนทางกับการดำเนินงานของคณะสงฆ์เป็นส่วนมาก จึงคิดว่าพระคุณเจ้าจะไม่หมดกำลังใจไปก่อน เพราะ19 ปีของโครงการที่เหลืออาจช่วยให้สังคมไทยหลุดพ้นจากกับดักอันเลวร้ายนี้ก็ได้