ชื่นชมพระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

  • วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 09:15 น.

ชื่นชมพระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

โดย สมาน สุดโต

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชื่นชมพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานในที่ประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ว่า เป็นพระโอวาทที่ให้สติ และข้อคิด ดังนี้

“สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราโชบายไว้ เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะสงฆ์ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย

มหาเถรสมาคมรับสนองพระราโชบายนี้ ด้วยการประกาศเน้นย้ำให้พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ และพระมหาเถระทั้งหลาย เอาใจใส่ในการคัดกรองบุคคลจะมาบรรพชาอุปสมบท การอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในปกครอง และกวดขันผู้อยู่ในปกครอง หรือผู้เป็นศิษย์ ให้ดำรงตนในกฎระเบียบ และพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด”

“ขณะเดียวกัน พระสังฆาธิการที่มาประชุมในที่นี้ ย่อมทราบดีว่า เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน คือ ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ บุคคลผู้เป็นพนักงานย่อมต้องได้รับผลร้ายตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างไม่มีข้อยกเว้น กฎหมายนั้น นับเป็นบรรทัดฐานที่หนักสุดของสังคม ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ก็ต้องได้รับโทษตามบัญญัติ

ในขณะเดียวกัน เราทั้งหลายล้วนเป็นบรรพชิต ยังมีบรรทัดฐานอีกระดับหนึ่งเรียกว่า พระธรรมวินัย คอยกำกับ ถ้าดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัย ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆ ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะส่งผลร้ายอะไรแก่ตัวท่าน

จึงขอย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ศึกษาทบทวน ปฏิบัติการ และกวดขันผู้อยู่ในปกครอง ให้อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งอย่างเคร่งครัด และขอให้ปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการ เพื่อช่วยรักษา เชิดชูคณะสงฆ์ ให้มั่นคงคู่ราชอาณาจักรไทย”

ในขณะเดียวกัน พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ย้ำให้พระสังฆาธิการจงสังวรในจริยาพระสังฆาธิการ และกฎมหาเถรสมาคม และเน้นย้ำเรื่องการฝึกอบรมตามกฏเกณฑ์การอุปสมบทชั่วคราว 15 วัน และ 30 วัน ตามหลักสูตรที่ประกาศไปแล้ว

ส่วน นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ฝากเตือนพระสงฆ์เรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย ขอให้พระสังฆาธิการ เช่น เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ไปกวดขันพระภิกษุสามเณรในปกครอง และให้พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

มจร ประสาทปริญญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดพิธีประทานปริญญาประจำปี 2561 เป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 12 และ 13 พ.ค. โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารับปริญญาทั้งปริญญาตรี โท และเอก รวม 4,925 รูป/คน ก่อนวันพิธีประทานปริญญา พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ามกลางผู้ฟังนับพัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ