วัดพระพิเรนทร์ วัดเล็กๆ แต่ผลิตบัณฑิตมาก

วันที่ 08 ต.ค. 2560 เวลา 10:00 น.
วัดพระพิเรนทร์ วัดเล็กๆ แต่ผลิตบัณฑิตมาก
วัดพระพิเรนทร์ วรจักร แม้จะเป็นวัดราษฎร์ วัดเล็กๆ แต่เป็นวัดที่ผลิตนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาไว้มาก เช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น ถ้อยคำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาที่พระธรรมรัตนดิลก (เชิด พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระอารามหลวง อธิบายและกล่าวถึงในพระธรรมเทศนา เรื่อง โสภณสังฆกถา ในงานบุรพาจารย์ของวัดพระพิเรนทร์ วันที่ 7 ต.ค. 2560 ซึ่งท่านเน้นว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ เป็นพระเถระผู้นำ ประกอบด้วยเวสารัชชกรณธรรม หมายถึง ธรรมที่ทำความกล้าหาญ ธรรมเป็นเหตุให้เกิดความแกล้วกล้า บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นผู้องอาจ แกล้วกล้า ไม่หวั่นไหวในการเข้าสู่สมาคมต่างๆ 1.สัทธา หมายถึง เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผล 2.สีล หมายถึง ความเป็นปกติ ความสงบเย็น รักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3.พาหุสัจจะ หมายถึง ความเป็นผู้ศึกษามาก มีความรู้มีประสบการณ์มาก 4.วิริยารัมภะ หมายถึง การปรารภความเพียร ลงมือทำกิจด้วยความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 5.ปัญญา หมายถึง รอบรู้สิ่งที่ควรรู้ รู้ทั่วถึงเหตุและผล ถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ จึงสามารถสร้างขึ้นมาได้พระธรรมรัตนดิลก (เชิด) วัดสุทัศน์ แสดงพระธรรมเทศนาพระครูภัทรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรวดน้ำอุทิศกุศล

ดังนั้น การจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นปุพพเปตพลีนั้น จัดว่าเป็นไปในส่วนการบูชา เพราะกิริยาที่ทำด้วยความเคารพนับถือนั้น ในอรรถกถามงคลสูตรท่านได้แสดงไว้ว่า การสักการะ การเคารพ การนับถือ การกราบไหว้ ชื่อว่า บูชาผู้ที่ควรแก่การบูชา

งานวันบุรพาจารย์ จัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 อดีตนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เมตตาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และเป็นประธาน ส่วนปีนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม เมตตามาเป็นประธานจัดงาน และพระเทพสิทธิโกศล เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ ปทุมวัน วัดพลับพลาชัย (อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมีพระเทพคุณาธาร เป็นอุปัชฌาย์) เป็นประธานฝ่ายศิษย์ 

 วัดเล็กๆ แต่สร้างพระดี และคนดังไว้มาก