วัดเขาวัง ฉลอง ป.ธ.9 ให้พระมหาพงศ์ศิริ

  • วันที่ 03 ก.ย. 2560 เวลา 18:28 น.

วัดเขาวัง ฉลอง ป.ธ.9 ให้พระมหาพงศ์ศิริ

โดย สมาน สุดโต กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพุทธฯ

วัดเขาวัง พระอารามหลวง จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้กับพระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร ที่สอบ ป.ธ.9 ได้ วันที่ 3 ก.ย. 2560

พระมหาพงศ์ศิริ อายุ 30 ปี ได้รับยกย่องจากพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ในวันประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 ว่า “ผลการสอบประโยค ป.ธ.9 ปีนี้ ได้ผลเป็น

ที่น่าพอใจ และที่สร้างความปลื้มใจให้กรรมการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ คือ พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ที่สามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม ซึ่งถือเป็นรูปแรกในรอบหลายปี เพราะตั้งแต่อาตมาเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการแม่กองบาลีฯ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่กองบาลีฯ ก็เป็นเวลากว่า 20 ปี เคยเจอพระภิกษุ-สามเณรที่ทำข้อสอบประโยค ป.ธ.9 ได้คะแนนเต็มเพียง 5 รูปเท่านั้น”

ในขณะที่พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง)เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช กล่าวว่า พระมหาพงศ์ศิริ เป็นพระที่มีความกตัญญูมาก แม้จะมาขอพักที่วัดเอี่ยมวรนุช เพื่อเรียน ป.ธ.9 เพียงไม่กี่เดือน ก็ไม่เคยลืมวัด หมั่นมาเยี่ยมถ้ามีโอกาส จัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก

มอบโล่มอบทุน

อนึ่ง วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2560 ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา แก่ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ชั้น บ.ศ.3, 6 ปี 2560

ปี 2560 มีจำนวนนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมกันได้มากที่สุด อันดับ 1-10 ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ จำนวน 50 สำนัก เปรียญธรรม 9 จำนวน 28 รูป และผู้สอบบาลีศึกษาได้ จำนวน 30 คน

งานเริ่มในภาคเช้า เมื่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมอบกล่าวเปิดประชุมสัมมนา จากนั้น พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาพระปริยัติธรรม” และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้เข้าประชุม เรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์”

ต่อมาในช่วงบ่าย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพัดรอง ย่าม และผ้าไตร แด่เจ้าสำนักเรียน/เจ้าสำนักศาสนศึกษา ดีเด่น/ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ และมอบเข็มวิทยฐานะผู้สอบบาลีศึกษาได้

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กล่าวสัมโมทนียกถา มีใจความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เป็นการทรงจำสืบทอดศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเป็นการเล่าเรียนเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อมีผู้ใฝ่ใจต่อการศึกษา ศาสนธรรมคำสอน ย่อมไม่เลื่อนหายไป ตราบใดที่พุทธบริษัทยังศึกษาอยู่ ตราบนั้น พระดำรัสคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จักสถิตสถาพรดำรงอยู่สืบไป ด้วยประการดังกล่าวนั้น จึงขอให้พุทธบริษัททั้งหลาย จงช่วยกันจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้ตราบนานเท่านาน

พิธีมอบทุนและโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2560 จัดที่พระมหาเจดีย์มหารัชฯ ท่ามกลางความยินดีของญาติโยม และความปีติของของผู้รับทุนและโล่ประกาศเกียรติคุณ และพัดประจำฆราวาสที่สอบบาลีได้ (เรียกว่า บ.ศ.)

ข่าวอื่นๆ