สมโภชหิรัญบัฏ พระธรรมปัญญาบดี

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 12:57 น.
สมโภชหิรัญบัฏ พระธรรมปัญญาบดี
โดย...สมาน สุดโต

วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ขึ้นคัตเอาต์แผ่นใหญ่ที่วิหารคด เพื่อประชาสัมพันธ์พิธีสมโภชหิรัญบัฏ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาตมหาเถร ป.ธ.5 M.A) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสสฤษฎิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วันที่ 21-22 มี.ค. 2560 ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

พระธรรมปัญญาบดี ปัจจุบันอายุ 87 ปี มีนามเดิมว่า พีร์ นามสกุล ผ่องสุภาพ ฉายา สุชาโต เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 2473 ณ หมู่ 5 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนคร ศรีอยุธยา

วันที่ 29 มิ.ย. 2493 เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม”

งานทางคณะสงฆ์

นอกจากเป็นอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแล้ว เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2544-2553 ตลอดเวลานั้นได้สร้างผลงานมากจนได้รับฉายาว่ามือปราบอลัชชี ส่วนสมณศักดิ์นั้น ไต่เต้าจาก พระครูปลัด ชั้นฐานานุกรมเมื่อปี 2533 จนกระทั่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระธรรมปัญญาบดี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 ซึ่งจะมีการสมโภชในวันที่ 21-22 มี.ค. 2560

ท่านเคยผ่านงานใหญ่ระดับพระธรรมทูตประจำประเทศอังกฤษและอินเดีย จึงรู้จักนิสัยใจคอชาวอินเดียดีมาก เมื่อมีการบรรยายให้พระธรรมทูตที่จะไปประจำต่างประเทศ ท่านจะเล่าเรื่องอยู่ต่างประเทศว่าต้องอดทน ท่านใช้มาแล้วไม่ว่าอยู่ประเทศไหน

ปีใหม่ 2560 พระธรรมปัญญาบดี จัดพิมพ์ปฏิทินแจกผู้คนมีคำขวัญว่า สวัสดีปีใหม่ 2560 ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีความสุขสมหวังในชีวิตและหน้าที่การงาน การเงินตลอดปี ตลอดไป โดยพร้อมใจกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ผู้ที่ได้รับได้ความสุขทั่วหน้า