logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

พระพรมหดิลกไปตะวันออกกลาง

15 กุมภาพันธ์ 2558

โดย...สมาน สุดโต

โดย...สมาน สุดโต

มีรายงานจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าจะมีการเปิดสอบธรรมศึกษาขึ้นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และขออนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4/2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศบาห์เรน กลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง เดือน มี.ค. 2558

ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีลิขิต ที่ กธ. 5/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2558 แจ้งว่า พระครูสังฆรักษ์ ปุณยวีร์ ขนฺติวีโร ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ขออนุมัติให้มีการเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4/2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สนามหลวงแผนกธรรมเห็นชอบตามเสนอ และอนุมัติให้กำหนดเปิดสอบธรรมสนามหลวงตามที่ขอ ในวันที่ 14 มี.ค. 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีรายละเอียดผู้ขอเข้าสอบ ดังนี้

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 16 คน

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 6 คน

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 13 คน

และขออนุมัติผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไปปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 2 รูป คือ

1.พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

2.พระวิเทศธรรมาภรณ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในวันที่ 13 มี.ค. 2558 เมื่อปฏิบัติศาสนกิจการเปิดสอบธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินทางกลับในวันที่ 19 มี.ค. 2558 รวมเวลาไปปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ จำนวน 7 วัน พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทุกรูปใช้หนังสือเดินทางราชการ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

ในวันเดียวกันนี้ มหาเถรสมาคมได้อนุมัติพระพรหมดิลกเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน ตามที่สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งในหนังสือที่ขออนุญาตว่า พระครูสังฆรักษ์ ปุณยวีร์ ขนฺติวีโร ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน ได้ขออนุมัติให้มีการเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 3/2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

สนามหลวงแผนกธรรมเห็นชอบตามเสนอ และอนุมัติให้กำหนดเปิดสอบธรรมสนามหลวงได้ตามที่ขอไโดยมีรายละเอียดผู้ขอเข้าสอบ ดังนี้

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 5 คน

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 5 คน

มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 10 คน

และขออนุมัติผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไปปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 3 รูป คือ

1.พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

2.พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในวันที่ 11 มี.ค. 2558 เมื่อปฏิบัติศาสนกิจการเปิดสอบธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินทางกลับในวันที่ 17 มี.ค. 2558 รวมเวลาไปปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ จำนวน 7 วัน พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทุกรูปใช้หนังสือเดินทางราชการ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม