แวดวงสงฆ์

วันที่ 27 เม.ย. 2557 เวลา 12:08 น.
แวดวงสงฆ์
สมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร

วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี นิมนต์สมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะ ให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สโมสรฟุตบอล ณ สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร กำหนดเดินทางไปในวันที่ 21 เม.ย. 2557 และเดินทางกลับในวันที่ 29 เม.ย. 2557 พร้อมด้วยคณะ รวม 19 รูป คือ

1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

2.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

3.พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

4.พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

5.พระเทพสารสุธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

6.พระราชวรเมธาจารย์ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี

7.พระปริยัติเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

8.พระวินัยสุธี วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

9.พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

10.พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

11.พระกิตติวิมลเมธี วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

12.พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน จ.นครราชสีมา

13.พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี

14.พระครูวินัยธร เทียนชัย ชยทีโป (วันอุบล) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

15.พระมหาจินดา ฐานจินฺโต (ไชยฉิม) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

16.พระมหาสมบัติ คุเณสโก (ทวีคูณ) วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร

17.พระอรรถสิทธิ์ จนฺทปุญฺโญ (พรหมสาขา ณ สกลนคร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

18.พระนันทภัทร ธมฺมนนฺโท (วงศ์สหกุล) วัดเทพศิริน ทราวาส กรุงเทพมหานคร

19.พระอนุชิต อนุชิโต (ต้นศรีสกุล) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

 

โดยมี นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นไวยาวัจกร

พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทุกรูปใช้หนังสือเดินทางราชการ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

สมเด็จพระวันรัต และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร เมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร

พระคำหมาย ธมฺมสามี เจ้าอาวาสวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร เมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต และคณะ ให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์ในพิธีผูกพัทธสีมา ณ วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร เมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร ในวันที่ 24 พ.ค. 2557 กำหนดเดินทางไปในวันที่ 23 พ.ค. 2557 และเดินทางกลับในวันที่ 27 พ.ค. 2557 จึงขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ รวม 7 รูป คือ

1.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

2.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

3.พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

4.พระราชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

5.พระอรรถกิจโกศล วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

6.พระสิริวัฒโนดม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

7.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

โดยมี อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นไวยาวัจกร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทุกรูปใช้หนังสือเดินทางราชการ n

บทความแนะนำ