สืบเนื่องจากงานสวดพระปริตรฯ ครั้งที่ ๔๒ ชินบัญชรอธิษฐานธรรมณ วัดระฆัง (ตอน ๑๗)

วันที่ 07 ก.พ. 2556 เวลา 09:21 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ซึ่งจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นทั้งสิริและมงคล คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมของปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป จำเดิมแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ที่ผ่านมา ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เคียงข้าง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในพระราชอาณาเขตหรือในต่างแดน ไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์ของชาติอย่างไร ก็ทรงอุทิศเวลาไปในการดับทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในถิ่นที่ใด ทั้งในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และแม้ในพระนครหลวงเองก็ตาม

แนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท ตลอดจนโครงการตามพระราชดำริมากมาย ล้วนเป็นความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่อาณาประชาราษฎร์ เพื่อวางรากฐานให้ประชาราษฎร์นำไปปฏิบัติ ดำรงชีพต่อไปอย่างผาสุก โดยทรงเป็นผู้นำ ทรงเป็นตัวอย่างทำให้เห็น เพื่อพัฒนาทำให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง โดยปรัชญา “ระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น ล้วนเป็นพระราชวิสัยทัศน์ยาวไกล เป็นทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีไทยและวิถีของมนุษยชาติทั้งปวงอีกด้วย

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้