ธรรมะ"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ทรงแนะชาวพุทธหมั่นอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกาย วาจา ใจของตนเอง และถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

วันที่ 15 พ.ค. 2565 เวลา 07:53 น. | ธรรมะ
"พระกากัน อโสโก"ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาไทย-อินเดีย

"พระกากัน อโสโก" อดีตนักแสดงบทเจ้าชายสิทธัตถะ ที่มาบวชในไทยชื่นชมไทย ยินดีร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาระหว่างไทย-อินเดีย

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 7 รูป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป

วันที่ 30 เม.ย. 2565 เวลา 09:03 น. | ธรรมะ
ไทยเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรมเต็มรูปแบบ

โดย...สมาน สุดโต

วันที่ 09 เม.ย. 2565 เวลา 10:30 น. | ธรรมะ