แผนมะนาวแห่งชาติ

วันที่ 02 ส.ค. 2561 เวลา 08:43 น.
แผนมะนาวแห่งชาติ
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

เห็นข้อมูลแล้ว ก็อึ้ง เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการมะนาว

ข้อมูลที่ว่า มาจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู โดยกล่าวถึง อําเภออานเยว่ เมืองจือหยาง มณฑลเสฉวน เป็นเมืองที่ปลูกมะนาวคุณภาพเยี่ยมได้เป็นจํานวนมาก ผลิตมะนาวได้มากถึง 80% ของจีน

มะนาว เมืองจือหยาง ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานเทศกาลผลไม้นานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2536

เมื่อมีมะนาวเป็นสินค้าหลัก มณฑลเสฉวนจับมือกับองค์กรชั้นนําในท้องถิ่นเมืองจือหยางเตรียมสร้างฐานการผลิตและส่งออกมะนาวที่อําเภออานเยว่ โดยตั้งเป้าหมายให้สําเร็จลุล่วงภายในปี 2563 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

ตามแผนมีการดําเนินการที่สําคัญ 4 ข้อ

1.จัดสรรพื้นที่ในอําเภออานเยว่เป็นพื้นที่สําหรับการปลูกมะนาว และแบ่งพื้นที่อีกส่วนเพื่อสร้างเป็นโรงงานผลิตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมะนาวให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลควบคุมคุณภาพของมะนาว โดยแบ่งฐานการผลิตออกเป็น 3 ฐาน

ฐานแรกเป็นการปลูกมะนาวมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก

ฐานที่ 2 การปลูกมะนาวมาตรฐานระดับการบริโภคภายใน

ฐานที่ 3 การปลูกมะนาวปลอดสารพิษได้ใบรับรองมาตรฐานประเทศ

3.ปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกมะนาวด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเตรียมดิน ปรับปรุงดิน ใช้วิธีการปลูกพืชแบบยกร่องด้วยการขุดคันดินล้อมรอบแปลงให้สูงขึ้น

ร่องที่ขุดจะใช้เก็บกักน้ำและให้น้ำแก่ต้นมะนาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะนาวให้มากขึ้น จากไร่ละ 2,000 กก. เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 5,000 กก.

4.สร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

นอกจากนั้น ยังสร้างสารคดีภาพยนตร์เกี่ยวกับมะนาวอานเยว่ เพื่อเป็นการแนะนําและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

มะนาวอานเยว่ได้รับเลือกให้เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเสฉวน 3 ปีซ้อนอีกทั้งยังได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อสินค้าดีเด่น ประเภทผักและผลไม้แห่งชาติ 3 ปีซ้อน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา เมืองจือหยางสามารถผลิตมะนาวอานเยว่ได้มากถึง 6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,240 ล้านหยวน หรือประมาณ 5.12 หมื่นล้านบาท

ตลาดส่งออกมะนาวมีทั้งฮ่องกง รัสเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ทั้งหมดย้อนกลับมาดูบ้านเรา ใครเคยเห็นแผนพัฒนามะนาว แบบเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจังบ้าง

มะนาวผลิตในไทย ก็คงปล่อยไปตามมีตามเกิด หรือทำกันไปแบบแยกส่วน

นี่คือตัวอย่างให้เห็นชัดๆ แนวทางการบริหารที่ต่างกัน การกระจายอำนาจและวัดผลกันอย่างจริงจัง

ทำทั้งเรื่องใหญ่ และเรื่องเล็กแบบมะนาว

เห็นแล้วก็โยนผ้าได้ อย่าหวังไปสู้เลย