posttoday

เปิดประวัติ ‘ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ ผู้กุมบังเหียน ‘ประธานบอร์ด ปตท.’

21 พฤศจิกายน 2566

"อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" เผยบอร์ด PTT แต่งตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ”นั่งประธานคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย.66

     กว่าจะได้ ‘ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ นั่งประธานบอร์ด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คนล่าสุด แม้จะเป็นไปตามที่ "โพสต์ทูเดย์" คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรก แต่การขึ้นมานั่งเก้าอี้ "ประธานบอร์ด" ไม่ใช่เรื่องง่าย

     ย้อนกลับไปในช่วงที่มีกลิ่นดราม่าเก้าอี้ท่านประธานที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 โชยทันทีที่ "ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์" ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกระแสข่าว "ถูกบีบออก" ซึ่งในช่วงนั้นอดีตประธานกรรมการ ปตท.ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องการตีความข้อบังคับของ ปตท. อาจผิดกฎหมาย

     จากนั้น ก.ล.ต. ได้ส่งเรื่องไปทางคณะกรรมการและผู้บริหารของ ปตท. ต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยต้องดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

     แต่ถึงกระนั้น หลังจากเรื่องราวยืดเยื้อมาระยะหนึ่ง ท้ายที่สุดในวันที่ 19 ต.ค.2566 "ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์" ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง และกระแสข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเลือก "ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่ง "ประธานบอร์ด"แทน รอเพียง ปตท. รายงานผลประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘ดร.ประเสริฐ’นั่งประธานบอร์ด

เปิดประวัติ ‘ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ ผู้กุมบังเหียน ‘ประธานบอร์ด ปตท.’      และในที่สุด เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2566 ทาง "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2566 มีมติแต่งตั้ง "ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" กรรมการ เป็น "ประธานกรรมการ" โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2566 

     แต่ที่ยังไม่ได้ประกาศผลในทันทีนั้น เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฎิบัติมาตามมติ คนร. ต่อมาทาง สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พ.ย.2566 แจ้ง ปตท. ว่า เนื่องจาก สคร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจและเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 (พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดำเนินการตาม พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ต่อไป

     ปตท. จึงแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง "ดร.ประเสริฐ" เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี "ดร.ประเสริฐ" จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2566 เช่นกัน

ประวัติ ‘ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’

     ‘ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ระดับ Master of Science in Energy Conversion, Power and Transmission, George Washington University, USA
     และ Doctor of Philosophy in Energy Management and Policy, University of Pennsylvania, USA

     ประวัติการอบรม
     - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
     - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
     - Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
     - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
     - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     - การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
     - “How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery technology is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and Rosenthal Group (H & R Group)
     - “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
     - การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture: “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิมๆ”

     ประสบการณ์การทำงาน
     ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงพลังงาน
     ตุลาคม 2563 - กันยายน 2566 : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
     มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
     2560 - 2563 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
     2557 - 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

     การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
     ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

     การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น :
      -
     กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 
     กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เปิดรายชื่อ บอร์ด ปตท. 
     คณะกรรมการ ปตท. ชุดปัจจุบันมี 13 คน ดังนี้
     1. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ/ กรรมการ
     2. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ​
     3. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
     4. นายพงศธร ทวีสิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​​
     5. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
     6. รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
     7. นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา​
     8. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​ กรรมการสรรหา​
     9. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ
     10. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
     11. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการสรรหา​
     12. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
     13. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่