logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

คณะอนุโชว์แถลงแก้หวยแพง ขายเกินราคา 80 บาท

12 พฤษภาคม 2565

ประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางแก้สลากเกินราคาฯ เผยความคืบหน้าการทำงานแก้หวยแพงเกิน 80 บาท

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการ และนำชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

นายชาญกฤช กล่าวถึง การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ว่า ได้มีการหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ในส่วนของที่มา โครงสร้าง คุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องการจัดสรรสลากให้ส่วนภูมิภาคให้แก่จังหวัดและคลังจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสลากฯ และจะนำไปประกอบการศึกษา เพื่อให้ครบถ้วนทุกมิติต่อไป

ทั้งนี้ จากการประชุมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่างๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างคณะกรรมการสลากฯ ซึ่งเป็นต้นทางในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการ รวมถึง โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก ซึ่งจะนำไปสู่กลางทาง คือการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ที่จะทำให้ปลายทางคือราคาสลาก ถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ และในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นประกอบกันด้วย ทั้งนี้ หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลาก ฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มุ่งมั่นจะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาท ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะอนุโชว์แถลงแก้หวยแพง ขายเกินราคา 80 บาท

และในวันเดียวกัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำผู้สื่อข่าวชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หรือโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสลากของสำนักงานสลาก ฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในงวด 16 มิถุนายน 2565 ว่า จากการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเมื่อวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้สมัคร 4,802 ราย ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้เชิญมาทำสัญญา ระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565 เมื่อวานนี้ จัดทำสัญญาเป็นวันแรก มีผู้มาทำสัญญา 496 ราย และเพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายครบตามเป้าหมาย 10,000 ราย สำนักงานสลากฯ จึงได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” รอบที่ 2 เพิ่มอีก จำนวน 5,802 ราย โดยรับสมัครจากผู้ที่เคยมาลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าไว้กับสำนักงานสลากฯช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวนกว่า 900,000 ราย รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้ที่สมัครเข้ามาก่อนจะได้รับการเรียกให้มาทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากฯ โดยโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากฯ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป