logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

คปภ.ลุยยกร่างกม.ประกันรับเสรีอาเซียน

02 กรกฎาคม 2555

คปภ.-ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมยกร่างกม.ว่าด้วยการประกันภัย รองรับการเปิดเสรีอาเซียน

คปภ.-ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมยกร่างกม.ว่าด้วยการประกันภัย รองรับการเปิดเสรีอาเซียน

นายวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า คปภ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรื่องร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยที่มีการแก้ไข เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล (Insurance Core Principles : ICPs) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 300 คน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทนประกันภัย สมาคมนายหน้าประกันภัย และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งผู้แทนสำนักงาน คปภ. ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยอย่างเต็มที่ และเป็นธรรม

สำหรับ แนวคิดการจัดทำร่างกฎหมายใหม่จะออกมาในทิศทางที่รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการทำงานที่โปร่งใสของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้น โดยสาระสำคัญประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้า ธรรมาภิบาลในบริษัทประกันภัย (Good Corporate Governance) รวมถึงการฟอกเงินที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่รัดกุมและสอดคล้องกับกฎหมายฟอกเงิน

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ที่กำหนดเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบประกันภัยไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ประกอบกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยในการรองรับการเปิดเสรี ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้ให้มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายเป็นผู้ทำการศึกษาแนวทางการปฏิรูป และเป็นผู้ยกร่างกฎหมายแม่บทฉบับใหม่ โดยรวบรวมจากข้อปัญหาต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายต่างประเทศ