posttoday

วันนี้กรุงเทพฯ อากาศแย่ที่สุดอันดับ2ของโลก

30 กันยายน 2562

เมื่อแยกตามเขตจะพบว่า เขตพระโขนงมีค่า US AQI ที่ 187 ส่วน PM2.5 อยู่ที่ 126 ?g/m? ส่วนเขตบางรักมีค่า US AQI อยู่ที่ 185 และ PM2.5 อยู่ที่ 120.9 ?g/m?


จากการวัดค่ามลพิษโดยเว็บไซต์ Airvisual พบว่า ค่าฝุ่นควันตามมาตรฐาน US AQI ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 ในกรุงเทพมหานครสูงถึง 174 ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งสูงถึง 224

จะเห็นได้ว่าวันนี้มีฝุ่นควันปกคลุมกรุงเทพฯ ในหลายพื้นที่จนทัศนวิสัยย่ำแย่ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยค่า US AQI ที่ 174 อยู่ในระดับเป็นไม่ดีต่อสุขภาพ (Unhealthy)

เมื่อแยกตามเขตจะพบว่า เขตพระโขนงมีค่า US AQI ที่ 187 ส่วน PM2.5 อยู่ที่ 126 µg/m³ ส่วนเขตบางรักมีค่า US AQI อยู่ที่ 185 และ PM2.5 อยู่ที่ 120.9 µg/m³

ทั้งนี้ การจัดสภาพอากาศของ Air Visual ใช้ระบบ U.S. Air Quality Index หรือ US AQI ซึ่งมีความละเอียดและเที่ยงตรงมากกว่าการจัดด้วยระบบ Pollutant Standards Index หรือ PSI สำหรับดัชนีที่ 51 - 100 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate) แต่ 101 - 150 ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อน (Unhealthy for Sensitive Groups) และ 151 - 200 ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวม (Unhealthy)  

หมายเหตุ - ภาพประกอบคือผู้สัญจรในอินเดียขับรถท่ามกลางหมอกควันหนักทางใต้ของนิวเดลีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2018 ภาพถ่ายโดย XAVIER GALIANA / AFP