posttoday

สีจิ้นผิงถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

29 กันยายน 2562

ทรงมีพระราชดำรัสหลังจากรับการถวายเหรียญดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาจีนในตอนท้ายทรงอวยพรสาธารณประชาชนจีนเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 70 ปี


ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสในฉลองการสถาปนาสาธารณประชาชนจีน ครบรอบ 70 ปี ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คือผู้บริหารระดับประเทศ วีรบุรุษแห่งชาติจีนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ และชาวตางชาติที่มีคุณูปการต่อการสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสหลังจากรับการถวายเหรียญดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาจีน โดยทรงยกบทกวีจีนขึ้นมากล่าวถึงความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศ และในตอนท้ายทรงอวยพรด้วยภาษาจีนแด่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 70 ปี

สีจิ้นผิงถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สีจิ้นผิงถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สีจิ้นผิงถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สีจิ้นผิงถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ