posttoday

เวียดนามแซงไทยกลายเป็นประเทศที่นวัตกรรมเหนือกว่า

28 กรกฎาคม 2562

เทียบหมัดต่อหมัดระหว่าง 2 ประเทศ ทำไมเพื่อนบ้านถึงไต่อันดับเร็วขนาดนี้


เทียบหมัดต่อหมัดระหว่าง 2 ประเทศ ทำไมเพื่อนบ้านถึงไต่อันดับเร็วขนาดนี้

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ซึ่งเป็นองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติ ทำการจัดอันดับดัชนีวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) ประจำปี 2019 ปรากฎว่าประเทศที่มีผลงานด้านนวัตกรรมอันดับที่ 1 คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้คะแนน 67.24 อันดับที่ 2 คือสวีเดน และอันดับที่ 3 คือสหรัฐ สำหรับประเทศในเอเชียที่มีอันดับสูงที่สุดคือสิงคโปร์ได้ไป 58.37 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก

ที่สำคัญก็คือในปีนี้ เวียดนามกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42 แซงหน้าไทยที่อันดับ 43 นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจปัจจัยใดที่ทำให้เวียดนามก้าวขึ้นมาเหนือไทยในด้านนวัตกรรม ดังนั้นจึงต้องมาเทียบข้อมูลกันแบบหมัดต่อมหมัดเพื่อให้เห็นจุดแข็งของเวียดนามและจุดอ่อนของไทย

เมื่อปี 2018 อันดับของไทยอยู่ที่ 44 ปี 2019 อยู่ที่ 43 ถือว่าดีขึ้นมา 1 อันดับ

เมื่อปี 2018 อันดับของวียดนามอยู่ที่ 45 ปี 2019 อยู่ที่ 42 ถือว่าดีขึ้นมาถึง 3 อันดับ และนับตั้งแต่ปี 2016 เวียดนามกระโดดขึ้นมาแล้วถึง 17  อันดับ

ด้านบรรยากาศทางการเมือง ไทยมีคะแนนดีกว่าคือ 60.6 เวียดนามอยู่ที่ 58.6

บรรยากาศทางธุรกิจเวียดนามดีกว่าไทย โดยเวียดนามมีคะแนน 59.9 ไทยมีคะแนน 52.0

ด้านการศึกษา เวียดนามคะแนนดีกว่าที่ 61.2 ส่วนไทยมีคะแนนที่ 40.6

ด้านการวิจัยและพัฒนา ไทยมีคะแนน 26.4 เวียดนามอยู่ที่เพียง 7.4 เท่านั้น

ด้านทักษะแรงงานของไทยดีกกว่าด้วยคะแนน 32.2 เวียดนามแค่ 22.8

ด้านการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรม เวียดนามเหนือกว่าได้คะแนนรวม 35.6 ไทยได้ไป 31.3

ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ไทยได้ไป 30.0 ส่วนเวียดนามดีกว่าที่ 32.3 คะแนน

จะเห็นได้ว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมเวียดนามยังด้อยกว่าไทย ยกเว้นด้านการศึกษา แต่เวียดนามมีคะแนนเด่นด้านการสร้างสรรค์และการผลิตองค์ความรู้ เหตุผลที่มีการปรับขึ้นมาเป็นเพราะเวียดนามเน้นหนักด้านเทคโนโลยีอย่างมาก โดยเปลี่ยนโมเดลการเติบโตมาอยู่ที่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ Sacha Wunsch Vincent แห่ง WIPO ผู้ร่วมจัดทำการจัดอันดับ ยกย่องเวียดนามว่าเป็นตัวอย่างของประเทศต่างๆ ในด้านนวัตกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา