โป๊ปทรงปรากฎพระองค์หลังประกาศสละตำแหน่ง

วันที่ 14 ก.พ. 2556 เวลา 13:44 น.
โป๊ปทรงปรากฎพระองค์หลังประกาศสละตำแหน่ง
ประมุขแห่งคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งแรก ประกอบพิธีมิสซาหลังประกาศสละตำแหน่ง

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกอบพิธีมิสซาในวันพุธรับเถ้า ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกัน ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ที่มีระยะเวลาสี่สิบวันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระเยซูเจ้าทรงรับการทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ นับเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับฝูงชน ขณะเสด็จเข้าสู่ห้องโถง และพระองค์ได้ตรัสขอบคุณคริสตศาสนิกชนทั้งหลาย สำหรับความรัก และการอธิษฐานของพวกเขา นอกจากนี้ยังตรัสว่า การตัดสินพระทัยลาออกนั้นก็เพื่อคริสตจักร และขอให้ศาสนิกชนสวดมนต์เพื่อพระองค์ ศาสนจักร และสมเด็จพระสันตะปาปาในอนาคตต่อไป

ระหว่างการประกอบพิธี พระคาร์ดินัลได้โปรยเถ้าลงบนศีรษะของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 เป็นรูปไม้กางเขน จากนั้นพระองค์ก็โปรยเถ้าบนศีรษะให้กับเหล่าพระคาร์ดินัล หลังจากนั้นพิธีสิ้นสุดลงโดยเหล่าพระคาร์ดินัลถอดหมวกออกเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระองค์ และพระคาร์ดินัลหลายคนมีใบหน้าที่โศกเศร้าและปรบมือเสียงดังกึกก้องยาวนานเพื่อเป็นการอำลาพระองค์