posttoday

เลือกตั้ง66: ประชาชาติ ชูนโยบายให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน 

25 มีนาคม 2566

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯ ประชาชาติ ชูนโยบายให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน ใครถูกรุกที่ต้องได้คืน บนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวบนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ว่า พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องให้เกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราจะแก้ปัญหาที่คน คำพูดไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ การกระทำก็ไม่สำคัญ เท่ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 5จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดยากจนที่สุด จะเลือกของเก่า ให้ยากจนต่อไปหรือ การบริหารประเทศ ต้องไม่นำประชาชนไว้ข้างหลัง เรามีนโยบาย ที่จะสร้างประชาธิปไตยให้ชุมชน คืนสิทธิ์ คืนอำนาจให้ประชาชน โดยโอนงบประมาณส่วนกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเป็นผู้ร่าง ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกิน เราจะเป็นพรรคการเมืองที่จะเริ่มต้น ปฏิรูปที่ดิน ครัวเรือนเกษตรกรต้องมีที่ดินอย่างน้อย 20 ไร่ เมื่อไม่มีกฎหมายภาษีที่ดินที่ชัดเจน ทำให้คนบางคนกักตุนที่ดิน แต่คนจำนวนมากกลับไม่มีที่ดิน พรรคประชาชาติได้ แก้กฎหมายป่าไม้และที่ดิน

ใครที่บุกรุกที่ประชาชน ประชาชนต้องได้รับคืน พรรคประชาชาติได้สนอแก้พรบ.อุทยาน พรบ.ป่าสงวน  เราจะมีสวัสดิการไปสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างสังคม ไปสร้างชาติ  เด็กในครรภ์ต้องได้ 4500 บาท ให้เด็กได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ