posttoday

เลือกตั้ง66: กกต.เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านออนไลน์

25 มีนาคม 2566

เริ่มวันแรก เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิทั้งในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดได้ที่นี่ 

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกเขตพื้นที่ หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศประสงค์ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.จะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันนี้ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

1.ในเขตเลือกตั้ง

-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจาก ทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

-สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

-ยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด

-ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

-สามารถยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

 

2.นอกเขตเลือกตั้ง

-ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้

ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านได้

ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

-ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

-เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง(หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์
ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต(หรือทางแอปฯ Smart Vote)
สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ
วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการซึ่งสามารถลงทะเบียน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1.ทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th

2.แอปพลิเคชั่น Smart Vote

วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

1.เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อตัว ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน, เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก), สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

2.ขั้นตอนถัดมาให้เลือก "รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" และตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล"

3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก "รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล"
หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก "รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

4.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง