posttoday

เลือกตั้ง66:เปิดแนวปฏิบัติ รัฐมนตรี-เจ้าหน้าที่รัฐ ช่วงเลือกตั้ง

23 มีนาคม 2566

เปิดแนวปฏิบัติ รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่รัฐ หลังยุบสภา เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ส.ส.ยื่นทรัพย์สินใน60วัน สว.ประชุมไม่ได้ เว้นแต่มีเรื่องสำคัญ คณะรัฐมนตรี ห้ามใช้ทรัพยากรรัฐ เอื้อการเมือง ห้ามอนุมัติงบ เจ้าหน้าที่รัฐ ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ หวังให้คุณให้โทษ ผู้สมัครส.ส.

เมื่อวันที่ 23มี.ค.66 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือเวียนไปยัง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ กระทรวง กรมต่างๆ เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ความยาวประมาณ 22หน้า  พร้อมกับแนบสำเนาหนังสือ สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ลต0019/2288 ลงวันที่ 7ก.พ.66 และ สำเนาหนังสือสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ลต.0019/5582 ลงวันที่ 20มี.ค.2566 พร้อมกับมีการอ้างถึง พระราชกฤษฎีกายุบสภา ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 20มี.ค.66 เป็นต้นไป 
เนื้อหาที่น่าสนใจ ระบุไปถึงสถานะของ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมทั้งข้อห้าม ข้อปฏิบัติของรัฐมนตรี ข้าราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ว่า กระทำในสิ่งใดได้ ห้ามกระทำในสิ่งใดบ้าง 

โดยมีรายละเอียดตามนี้ (คลิกอ่าน)