นโยบายการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ และเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ www.posttoday.com ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด

 1. การใช้บริการ
  • 1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า
   • 1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
    • (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
    • (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
    • (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น
    • (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
    • (จ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท
    • (ฉ) ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
   • 1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
   • 1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อบริษัทหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
   • 1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ
   • 1.1.5 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง
  • 1.2 หากบริษัททราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ แต่ไม่จำต้องหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เอาออกหรือลบเนื้อหาที่บริษัทเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่บริษัทไม่อาจยอมรับได้ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
  • 1.3 กรณีท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของบริษัท แต่ท่านไม่ใช้บริการเป็นเวลา 45 วันติดต่อกัน บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน และลบเนื้อหา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
  • 1.4 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  • 1.5 สมาชิกพรีเมี่ยมที่ลงทะเบียนใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลังของบริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าดูเนื้อหาพิเศษที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ www.posttoday.com ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เคยแสดงบนเว็บไซต์ www.posttoday.com และเนื้อหาที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สมาชิกผู้ใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลังจะสามารถเข้าไปดูเนื้อหาพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันแรกที่ล็อคอินเข้าสู่บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลัง (ไม่รวมระยะเวลาเรียกดูเนื้อหาพิเศษย้อนหลัง 60 วันฟรี) ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สมาชิกสามารถใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลังจะขึ้นอยู่กับประเภทแพคเกจสมาชิกที่ท่านซื้อ บริษัทอนุญาตให้ท่านสมาชิกใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลังเพื่อดูเนื้อหาพิเศษย้อนหลังเท่านั้น สมาชิกตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เนื้อหาพิเศษย้อนหลังเพื่ออ้างอิงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตไว้ชัดแจ้งในข้อนี้ สมาชิกยังตกลงด้วยว่าจะไม่ใช้หรือแจกจ่ายบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านให้บุคคลอื่น และตกลงที่จะเก็บรักษาบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ กิจกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นโดยหรือเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของท่านแม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่านให้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านทำขึ้น และท่านต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลัง และมีสิทธิที่จะหยุดหรือระงับการให้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลัง หรือยกเลิกสมาชิกภาพ และยุติบัญชีสมาชิกของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทเห็นสมควรแต่ผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวหากท่านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเรียกดูข้อมูลดิจิตอลย้อนหลัง
 2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  • 2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของบริษัท หรือที่บริษัทบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน บริษัทบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมการสำรวจและการแข่งขันต่าง ๆ ของบริษัท จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจากคุกกี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของบริษัท และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือเดียวกัน บริษัทโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น
  • 2.2 บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งอีเมล์ถึงบริษัทเพื่อแจ้งให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
  • 2.3 สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่าน
  • 2.4 บริษัทถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล บริษัทได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า บริษัทมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของบริษัท หรือไม่ว่าเหตุใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้า หากฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

 4. การจำกัดความรับผิด
  • 4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียนหรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใดๆ เช่น เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใดๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา รวมทั้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบริการใดๆ ของบริษัท ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจากบริการของบริษัท ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดในหรือจากเนื้อหา จากการให้บริการข่าวหรือบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใดๆ ของบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
  • 4.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงในบริการ และสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง สาเหตุจากการลักลอบใช้หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking) โดยเหตุสุดวิสัย โดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใด ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งท่านจะต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
 5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหา

  เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการรายงานข่าวในฐานะสื่อสารมวลชน ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของบริษัท ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และบริษัทไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ

  • (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา
  • (ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน
  • (ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป
  • (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ
  • (จ) ไม่หยุดชะงัก
  • (ฉ) ไม่ล่าช้า และ
  • (ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น
 6. บริการ RSS Feed

  บริษัทเป็นสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society for Online News Providers (SONP)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นโยบายของ SONP กำหนดไว้ว่า RSS เป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์อื่นสามารถรับข่าวจากผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ บริษัทได้นำบริการ RSS มาใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ RSS feed ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยแพร่เว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ เจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลใดก็ตามอาจใช้บริการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทซ้ำบนเว็บไซต์ของตนได้ แต่เนื่องจากข่าวทั้งหมด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจึงอนุญาตให้นำข่าวของบริษัทไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธี RSS Feed ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  • 6.1 บริษัทอนุญาตให้เผยแพร่ข่าวของบริษัทซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อข่าว โปรยข่าว และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับข่าวที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการ RSS feed ต้องอ้างอิงหรืออ้างถึงแหล่งที่มาของข่าวโดยการแสดงหัวข้อข่าวที่มีลิงค์กลับไปสู่หน้าแหล่งที่มาของข่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะข่าวที่บริษัทให้บริการ RSS เท่านั้น โดยไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ RSS feed ได้ และอนุญาตเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น
  • 6.2 บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ RSS feed เผยแพร่ข่าวต่างประเทศหรือข่าวใดๆ ที่มาจากสำนักข่าว AP, AFP, และ REUTERS
  • 6.3 บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ RSS feed นำข่าวของบริษัทไปเผยแพร่ซ้ำโดยวิธีการอื่นนอกจากวิธีที่กำหนด (RSS feed) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้ใช้บริการ RSS feed ไม่มีสิทธินำข่าวที่ได้รับอนุญาตนี้ไปทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง เรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีการใดอันทำให้ผิดไปจากต้นฉบับที่ได้รับจากบริษัท หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ แจกจ่าย เช่า ให้เช่า เรียบเรียงใหม่ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ข่าว บทความ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพวาด เสียง โลโก้ ไอคอน ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร รหัสคอมพิวเตอร์ (sources code) ความรู้ความชำนาญ (know-how) และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ RSS เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทล่วงหน้า บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที
  • 6.4 ผู้ใช้บริการ RSS feed ยอมรับว่าในทางปฏิบัติตามปกติของธุรกิจหนังสือพิมพ์ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และบริษัทไม่รับประกันการลำดับความ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข่าวที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงบนเว็บไซต์หรือบริการ RSS feed ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันและรับรองว่าข่าวที่อนุญาตให้ทำซ้ำและการใช้บริการ RSS feed ที่จัดให้จะเหมาะสมในทางการค้า และเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ไม่ละเมิด มีคุณภาพเป็นที่พอใจ ไม่หยุดชะงักหรือปราศจากความผิดพลาด ไม่มีจุดบกพร่อง หรือความชำรุดบกพร่องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือบริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ RSS feed บริษัทให้บริการ RSS feed โดยปราศจากการรับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น
  • 6.5 หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการนำข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้ หรือนำข่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่บริษัทไม่ได้อนุญาต หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่บริษัทหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการ RSS feed จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเอง
  • 6.6 สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้บริการ RSS ของบริษัท กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บการให้บริการ RSS (https://www.posttoday.com/rss-feed) หรือติดต่อ webmaster@posttoday.com
 7. การเชื่อมต่อไปบริการอื่น (Links)

  บริการของบริษัทมีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจากบริการของบริษัทแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะร่วมให้บริการกับบริษัท หรือใช้ชื่อบริษัทก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย เช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

 8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

 9. นโยบายระงับข้อพิพาท

  ท่านรับทราบว่า เนื้อหาและการบริการต่างๆ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากเนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของบริษัท หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อใด บริษัทขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัทดังนี้

  • 9.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่บริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
   • (ก) ชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
   • (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
   • (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิด (ถ้ามี)
   • (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
  • 9.2 ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
   • 9.2.1 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่ผลิตและเผยแพร่โดยบริษัท

    ส่งถึง : กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

    บริษัท : บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

    โทรศัพท์ : 02-616-4000 ต่อ 4265

    โทรสาร : 02-671-3132

    E-Mail : Webmaster@posttoday.com

   • 9.2.2 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในโฆษณา

    ส่งถึง : ทีมโฆษณาออนไลน์

    โทรศัพท์ : 02-616-4000 ต่อ 4391

    โทรสาร : 02-671-3134

    E-Mail : digitalads@bangkokpost.co.th

   • 9.2.3 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

    ส่งถึง : ทีมงานเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

    บริษัท : บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

    โทรศัพท์ : 02-616-4000 ต่อ 1920

    โทรสาร : 02-240-0741

    E-Mail : Webmaster@posttoday.com

   ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนจะต้องมีเนื้อหาครบตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

   เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัทในระหว่างที่บริษัทดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของบริษัท

 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของบริษัท ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น