"พงษ์ภาณุ" การันตีเลือกเมืองกีฬาโปร่งใส

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 03:00 น.

"พงษ์ภาณุ" การันตีเลือกเมืองกีฬาโปร่งใส

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันว่าการคัดเลือกเมืองกีฬาเพื่อยกระดับประเทศไทยจะเป็นไปอย่างโปร่งใสแน่นอน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจว่ากระบวรการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี 2561จะเป็นอย่างโปร่งใส หลังเริ่มเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาทุกมิติ เปิดคัดเลือกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับสู่การเป็นเมืองกีฬาในอนาคต

"เมืองนำร่องที่ได้รับการประกาศ กกท.จะเข้าไปทำแผนพัฒนาสู่เมืองกีฬาอย่างแท้จริง และผมเชื่อว่าจะมีการค้าขายเกิดขึ้น ทำให้เศรษฐกิจจะก้าวกระโดด และขอให้เชื่อมั่นว่าในการคัดเลือกเมืองครั้งนี้จะไม่ทำแบบลับๆ เราเน้นความโปร่งใส และจะเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าร่วมการคัดเลือก" พงษ์ภาณุ กล่าว

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า นโยบายจัดตั้งเมืองกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน เพราะการจัดตั้งเมืองกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการการกีฬาและสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชน นักกีฬา ร่วมถึง นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และการสร้างระเบียบวินัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน

“เมืองกีฬานี้จะมีโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ในเรื่องการ ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ อีกยังเป็นการพัฒนาสนามแข่งฯ ในระดับภูมิภาคของประเทศให้ รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดตื่นตัวสนในในกีฬามากขึ้น และยังเป็นการจัดประกายให้มีการพัฒนาบุคคลากรด้านกีฬาในแต่ละจังหวัดให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย” พงษ์ภาณุ กล่าว

ขณะที่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดตั้งเมืองกีฬา ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และที่สำคัญยังทำให้จะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทห้างร้านภาคเอกชนมีความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการกีฬาในระดับภูมิภาคของประเทศเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะเมืองได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองกีฬานั่น จะมีการจัดการแข่งขันที่เป็นสากลซึ่งไปสู่ความสนใจของคนในชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆมากขึ้น จนเป็นนำมาสู่การเข้าร่วมสนับสนุนของภาคเอกชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศตามไปด้วยนั่นเอง

“ส่วนประโยชน์กับวงการกีฬาคนพิการเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งแรกคือ นักกีฬาคนพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันกีฬาคนพิการได้เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของวงการกีฬาไทยแล้ว และพาราลิมปิกเอง ซึ่งเป็นผู้ดูแล กีฬาคนพิการทั้งหมดกว่า 30 ชนิดกีฬา ทำให้เราจะมีการกระจายการแข่งขันหรือการอบรบบุคคลากรกีฬาคนพิการไปจัดในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน”

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับขึ้นตอนในการพิจารณาในการจัดตั้งเมืองกีฬานั้น ขณะนี้ได้มีการร่างกฎเกณฑ์ พิจารณา และเสนอหลักเกณฑ์ให้กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา จนร่วมไปถึงคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ประจำปี 2561 เพื่อนำไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปแล้ว นอกจากนี้เรายังได้มีการกำหนดให้จังหวัดต่างๆ ยื่นความประสงค์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อนำไปสู่การตัดสินต่อไปภายในเดือน มิถุนายน นี้

ข่าวอื่นๆ