พระราชทานเครื่องราชทีมวอลเลย์หญิงไทย

วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 17:44 น.
พระราชทานเครื่องราชทีมวอลเลย์หญิงไทย
ในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2013 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 18 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) นางสาววรรณา บัวแก้ว นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว นางสาวอําพร หญ้าผา นางสาวนุศรา ต้อมคํา นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์ นางสาวมลิกา กันทอง นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ นางสาวอัจฉราพร คงยศ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) จ่าอากาศเอก เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร นาวาอากาศตรี ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค นายดนัย ศรีวัชราเมธากุล

เจ้าหน้าที่ประจําทีม ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) นายกฤตพล พิทธไชย

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) นายพิสิษฐ์ นัทธี

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) นางสาวทิพยรัตน์ แก้วใส

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี