Sponsored Content By

กศน.สืบสานพระราชปณิธาน

เจ้าฟ้านักอ่าน ๒ เมษายน
“วันรักการอ่าน“

กศน.ขอทุ่มเททั้งกายใจ รวมพลังสร้างไทยให้เรียนรู้
เพาะการอ่านบ่มการคิดขนานคู่ เปิดประตูก้าวสู่วิทยาการ
ให้คนไทยได้รู้คิดและวิเคราะห์ ให้เหมาะเจาะจับมือมั่นร่วมสืบสาน
ให้สมนึกดั่งพระราชปณิธาน ชวนชาวบ้านอ่านเขียนเรียนวิชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา กศน.

ด้วยวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดวันดังกล่าวเป็น “วันรักการอ่าน” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกทั้งยังกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำรัส ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความตอนหนึ่ง ว่า “การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับ ทุกๆ ชาติที่กำลังพัฒนา ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐาน การรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาย่อมไร้ผลการรู้หนังสือเป็น ส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุด นั่นก็คือ ทำให้มนุษยชาติเกิดความสมบูรณ์พูนสุข เช่นว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก หากพวกเราทุกฝ่ายจะร่วมแรงร่วมใจกันเพียรพยายามไปสู่จุดหมายนี้” พร้อมกันนี้ได้พระราชทานลายพระหัตถ์เชิญชวนให้ “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออก เขียนได้” (Let’s join in making a literate world) เพื่อสนองพระราชดำริ และพระราชปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทย สำนักงาน กศน. มุ่งมั่นเดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาให้คน ไทยมีความสามารถในด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นมาโดยตลอดที่ผ่านมา สำนักงาน กศน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นับจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า ๑๐๐ แห่ง นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังมีห้องสมุดประชาชนในระดับจังหวัด ๗๑ แห่ง ระดับอำเภอ ๗๔๕ แห่ง ทำให้ขณะนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ห้องสมุดที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน

สำนักงาน กศน. มีห้องสมุดที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๙๑๖ แห่งทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังมีแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล จำนวน ๗,๔๒๔ ตำบล รวมถึงบ้านหนังสือชุมชนแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเสียสละพื้นที่บ้านของตนเองเป็นมุมการอ่านในบ้านและเปิดให้เพื่อนบ้านได้ใช้บริการอ่าน ซึ่งมีกระจายอยู่ถึง ๑๙,๒๑๓ แห่งทั่วประเทศ

ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน. ยังได้ขับเคลื่อนงานตามโครงการรักการอ่าน ให้ลงสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นอาทิโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ย่างก้าวความสำเร็จเข้าสู่ปีที่ ๒ ของการดำเนินงานส่งผลให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดต้นแบบ เพิ่มขึ้นอีก ๗๗ แห่งในขณะนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน

โดยทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญต่อการอ่านซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และควบคู่กับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการนำไปใช้พัฒนาต่อยอดการดำรงชีวิต โดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในทุกพื้นที่สู่ผลลัพธ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด เมื่อปี ๒๕๕๘ พบว่าคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นเฉลี่ย ๖๖ นาทีต่อวัน จากสถิติการอ่าน เมื่อปี ๒๕๕๒ คนไทยอ่านหนังสือที่ ๓๗ นาทีต่อวัน เป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านในช่วงต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

Digital Literacy

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะการอ่านในโลกยุคดิจิทัล  

สำนักงาน กศน. มีนโยบายพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะการอ่านในโลกยุคดิจิทัล โดยสามารถเป็นนักอ่าน Digital Literacy เพื่อให้คนไทยมีระดับความสามารถในการอ่านและคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเป็นคนไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว ณ ห้องสมุดประชาชนและสำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ กิจกรรมสำคัญในปีนี้คือ พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีที่มาจากการที่ สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่งจัดให้มีการประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ตามสภาพความต้องการและความสนใจการอ่านของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ

๑. เป็นผลงานที่จัดทำผลิต หรือสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีลักษณะเป็นงาน กิจกรรม วัตถุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ จัดทำขึ้นใหม่โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นทุกประการ และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ

. เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชน พัฒนากิจกรรมการสร้างเมืองนักอ่าน-นคร
แห่งการอ่านหรือการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน

. เป็นผลงานที่ส่งผลในการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรและ
เครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมการรักการอ่านให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ผลจากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ทำให้บุคลากรของสำนักงาน กศน. รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันผลิตคิดค้น นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายในจังหวัดของตนเองและกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร อย่างแพร่หลายโดยทำการคัดเลือกจาก ๑๙ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดไว้จำนวน ๕ ผลงาน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว กศน. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ ถ้วยรางวัล โดยนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ” ของ กศน. อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นอกจากนั้นสำนักงาน กศน. ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โล่รางวัล

สำนักงาน กศน.ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะตามรอยแห่งพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจทุ่มเท จนกว่าชีวิตจะหาไม่...