พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

< พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

พิธีเบื้องต้น

วันที่ เวลา
รายละเอียด
๖ เมษายน ๒๕๖๒
๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๒ – ๑๒.๓๘ น.
พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน ๗๖ จังหวัด
๘ เมษายน ๒๕๖๒
๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก

เวลา ๑๗.๑๐ – ๒๒.๐๐ น.
จุดเทียนชัย
๙ เมษายน ๒๕๖๒
๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ – ๒๑.๓๐ น.
เสกน้ำอภิเษกรวมจากทั่วประเทศ ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.
แห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๙ – ๑๑.๓๕ น.
จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๙ – ๒๐.๓๐ น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า  พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิตและเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา ๑๖.๐๐ น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

เวลา ๑๖.๑๙ – ๑๘.๐๐ น.
จุดเทียนชัย พระสงฆ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ

วันที่ เวลา
รายละเอียด
๔ พฤษภาคม ๒๕
๔ พฤษภาคม ๒๕ เวลา ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น.
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน, ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์, ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ จากนั้นทรงเลี้ยงพระ และพระสงฆ์ดับเทียนชัย

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เสด็จฯ โดยริ้วขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา ๑๘.๐๐ น.
เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภชหมู่พระมหามณเฑียร

เวลา ๑๘.๑๙ – ๒๐.๓๐ น.
เฉลิมพระราชมณเฑียรและเถลิงพระแท่นบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท 
รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย

เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีเบื้องปลาย

วันที่ เวลา
รายละเอียด
ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

Share to

© บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) 2003-2019