รวย

5 ขั้นมั่นใจออกแบบชีวิตเกษียณ

เรื่อง ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ จากการศึกษาเรื่องสังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับรายได้ต่อหัวและระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว

สิ่งที่ตามมาจากการที่ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น โครงสร้างสังคมเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยน คือ อัตราการพึ่งพิงในวัยสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะปัญหาเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ยามเกษียณอายุจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

คนส่วนใหญ่ทราบว่าการวางแผนเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องสำคัญ แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการวางแผนและแผนนั้นดีเพียงพอ สำหรับขั้นตอนวางแผนการออมเงินเพื่อเกษียณ สามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 ค้นหาเงินเก็บเป้าหมายคือหาว่าต้องเก็บเงินเท่าไรเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ หลักการคำนวณคือ ประมาณการจำนวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน คูณด้วย 12 ให้เป็นต่อปี และคูณด้วยจำนวนปีที่คาดว่าจะใช้เงินหลังเกษียณ

ขั้นที่ 2 เลือกพอร์ตการลงทุนที่ใช่คือเลือกพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ สอดคล้องกับระยะเวลาในการเก็บออมและผลตอบแทนที่คาดหวัง

ขั้นที่ 3 เลือกผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ ออม คุ้มครอง และลงทุน คือการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 สอดคล้องกับเป้าหมายเกษียณและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

ขั้นที่ 4 ติดตามปรับพอร์ตตามความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกษียณสุข สิ่งสำคัญคือ อย่าละเลยวินัยการออมและลงทุน เมื่อสถานการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงควรต้องติดตามปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้จัดการกองทุนมีการปรับพอร์ตสม่ำเสมอ

ขั้นที่ 5 จัดทำงบประมาณและลงทุนหลังเกษียณ ขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบและทบทวนการลงทุน แล้วจัดทำงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดจนการลงทุนหลังเกษียณ เพราะหากใช้จ่ายเกินตัวอาจจะเหลือเงินไม่พอใช้

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำพาท่านไปสู่เป้าหมายเกษียณอย่างมั่งคั่งมั่นคงก็คือการทำประกันชีวิต โดยเฉพาะประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว มีความยืดหยุ่น สามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับการบริหารการเงินในแต่ละช่วงชีวิต โดยเฉพาะแผนคุ้มครองสุขภาพ เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณเราอาจไม่มีรายได้และสวัสดิการรักษาพยาบาลก็หมดลง แต่ภาระค่ารักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีแต่จะสูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ของเมืองไทยประกันชีวิต mDesign มีจุดเด่นที่สามารถแนบแผนคุ้มครองสุขภาพได้โดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์) ทำให้ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของตัวเอง และเมื่อเกษียณก็สามารถเลือกที่จะหยุดพักชำระเบี้ยประกัน โดยกรมธรรม์จะถอนหน่วยลงทุนไปชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถถอนเงินออมมาใช้หลังเกษียณได้อีกด้วย ทั้งนี้การถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง

สำหรับคนที่มีครอบครัว การวางแผนเกษียณผ่าน mDesign นอกจากจะได้แผนเกษียณพร้อมสุขภาพแล้ว ยังได้แผนความคุ้มครองเป็นหลักประกันสำหรับคนที่คุณรักกรณีเมื่อจากไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ในระหว่างการออมและลงทุนระยะยาว ระดับรายได้ รายจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง mDesign ก็ตอบโจทย์ สามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามจังหวะชีวิต ยิ่งในช่วงสร้างครอบครัว ลูกเรียนหนังสือ สามารถเพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้น และเมื่อภาระหนี้สินหมดลงหรือลูกเรียนจบ ก็สามารถปรับลดทุนประกันมาเน้นออมเพื่อการเกษียณได้

ข้อดีของ mDesign คือ All-In-One product ที่ช่วยในการเก็บออม คุ้มครอง และลงทุนก่อนเกษียณ และหลังจากที่เกษียณแล้ว กรมธรรม์ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ และลงทุนในกองทุนรวมให้งอกเงยต่อ ทั้งยังยืดหยุ่น สามารถถอนเงินไปใช้ยามจำเป็นตามเป้าหมายทางการเงินของชีวิต ให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้เอง mDesign จึงเป็นแบบประกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงในแต่ละช่วงชีวิตที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงนี้

เมื่อการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนอย่างมีความสุข มีโอกาสทำในสิ่งที่รัก ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ มีความภาคภูมิใจในชีวิต ที่สำคัญคือมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต การตระหนักและตื่นตัวต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ด้วยการออมให้เพียงพอและลงทุนอย่างเหมาะสมจึงควรต้องเริ่มให้เร็วที่สุด

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1766

หมายเหตุ:

  • โครงการ mDesign เป็นชี่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)
  • เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แนะนำการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

ระยะสั้นค่าเงินภูมิภาคผันผวน ออกเทอมฟันด์ฝากเงินต่างประเทศล็อกผลตอบแทน กระจายความเสี่ยง ยิลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มคาดประกันภัยรถรุ่งตามยอดขายรถ พร้อมเพิ่มช่องทางขายใหม่ผ่านไลน์

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

บอนด์ยิลด์ เพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้ปรับลดลง

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

การวางแผนภาษีจะเป็นฮอท อิชชูในช่วงใกล้สิ้นปีเสมอ