ภาวะผู้นำในวิกฤติโควิด-19

ข้อคิดจากบอร์ดรูม

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณพจนีย์ ธนวรานิช

คุณพจนีย์ ธนวรานิช

รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

อดีตกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

อดีตกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณกลินท์ สารสิน

คุณกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Mr. William Ellwood Heinecke

Mr. William Ellwood Heinecke

Chairman, Minor International Plc

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณยุทธ วรฉัตรธาร

คุณยุทธ วรฉัตรธาร

อดีตกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณเกริกไกร จีระแพทย์

คุณเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธุมีเชาว์

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธุมีเชาว์

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Mr. Aloke Lohia

Mr. Aloke Lohia

Vice Chairman of the Board and Group Chief Executive Officer Indorama Ventures Plc

ศาตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ศาตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณปลิว มังกรกนก

คุณปลิว มังกรกนก

อดีตกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

อดีตกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. วิรไท สันติประภพ

ดร. วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวิกรม กรมดิษฐ์

คุณวิกรม กรมดิษฐ์

ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์

กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. ภวิดา ปานะนนท์

รศ. ดร. ภวิดา ปานะนนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Mrs. Lyn Yen Kok

Mrs. Lyn Yen Kok

Independent Director, Precious Shipping Plc

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณระเฑียร ศรีมงคล

คุณระเฑียร ศรีมงคล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสุพล วัธนเวคิน

คุณสุพล วัธนเวคิน

ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

คุณมีชัย วีระไวทยะ

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

Mr. Alan Kam

Mr. Alan Kam

Independent Director & Chairman of the Audit & Risk Committee Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited

คุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

คุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คุณปรีดี ดาวฉาย

คุณปรีดี ดาวฉาย

รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณไพฑูรย์ ทวีผล

คุณไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณเจนนิสา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

คุณเจนนิสา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณประเสริญ บุญสัมพันธ์

คุณประเสริญ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพิชัย ชุณหวชิร

คุณพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (Coach Jimi)

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (Coach Jimi)

ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท Jimi The Coach และ Thailand Coaching Academy

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)