ส่องสถานการณ์วันนี้ ติดตามเรื่อง "40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (27)"

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 10:30 น.

ส่องสถานการณ์วันนี้ ติดตามเรื่อง "40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (27)"

40ปีสาธารณสุขมูลฐาน บอกเล่าถึงกฎบัตรด้านสาธารณสุข ที่ต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 

...............................

โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎบัตรชี้ว่า มลพิษทางน้ำและอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว การลดลงของชั้นโอโซน ขยะและพลังงานนิวเคลียร์ สารเคมีพิษและสารกำจัดศัตรูพืช การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การทำลายป่าและการกัดกร่อนผิวดิน ล้วนก่อผลเสียมากมายต่อสุขภาพ

ต้นตอสาเหตุของการทำลายเหล่านี้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน การขาดวิสัยทัศน์องค์รวมระยะยาว การแพร่ขยายของพฤติกรรมเน้นปัจเจกและกำไรสูงสุด และการบริโภคมากเกินของพวกคนร่ำรวย

การทำลายเหล่านี้จะต้องถูกต่อต้านและโต้กลับฉับพลันอย่างได้ผล กฎบัตรเรียกร้องประชาชนทั่วโลกในเรื่องต่างๆ ได้แก่

หนึ่ง ควบคุมให้บรรษัทชาติและข้ามชาติ หน่วยงานรัฐและกองทัพให้รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ทำลาย และอันตรายอันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

สอง เรียกร้องให้โครงการพัฒนาทุกโครงการต้องมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ต้องระมัดระวัง และมีข้อจำกัดเสมอเมื่อเทคโนโลยีหรือนโยบายนั้น ส่อว่ามีภัยคุกคามต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (หลักการป้องกันล่วงหน้า)

สาม เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐต้องผูกพันโดยรวดเร็ว ในการลดก๊าซเรือนกระจกในอาณาบริเวณของตนเองให้เข้มงวดยิ่งกว่าที่กำหนดในข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนานาชาติ โดยต้องไม่ใช้เทคโนโลยี หรือ วิธีปฏิบัติที่อันตรายหรือไม่เหมาะสม

สี่ ต่อต้านการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมที่อันตราย และขยะที่อันตรายหรือขยะกัมมันตรังสีไปยังประเทศที่ยากจนกว่า หรือชุมชนชายขอบ และส่งเสริมทางแก้ปัญหาที่การลดการสร้างขยะให้เหลือน้อยที่สุด

ห้า ลดลีลาชีวิตที่มีการบริโภคมากเกิน หรือไม่ยั่งยืนทั้งในซีกโลกเหนือและใต้. กดดันประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยกว่าให้ลดการบริโภค และสารพิษลง 90%

หก เรียกร้องให้มีมาตรการที่สร้างความมั่นใจในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการกำกับดูแลสภาพการทำงานที่เน้นผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลาง

เจ็ด เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ชุมชน และที่บ้าน

แปด ปฏิเสธสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตและโจรสลัดชีวภาพที่กระทำกับภูมิปัญญา และทรัพยากรดั้งเดิม และของพื้นบ้าน

เก้า พัฒนาตัวชี้วัดที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีชุมชนพื้นฐาน ที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลักดันให้มีการพัฒนาและการยอมรับ. การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการวัดความเสื่อมของสิ่งแวดล้อมและสถานสุขภาพของประชากร

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ