40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (24)

  • วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (24)

ตอนหนึ่งจของสุนทรพจน์ จงสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะเพื่อพวกท่าน  จงรับผิดชอบและทำให้ผู้กำหนดนโยบายของท่านต้องรับผิดชอบด้วย

************

โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

สุนทรพจน์ของ ดร.คาริสซา เอเทียน มีต่อไปว่า

เพื่อนๆ ทุกท่าน เราได้เดินทางมาถึงจุดเชื่อมสำคัญในประวัติศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐาน. เราได้ใช้เวลามองย้อนไปข้างหลัง เพื่อรับรู้ถึงความสำเร็จ และตระหนักถึงความล้มเหลวของพวกเรา

บัดนี้ คือเวลาแห่งการมองไปในอนาคต ไปยัง 40 ปีข้างหน้าและเลยไปจากนั้น. ถึงเวลาลงมือแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะเร่งเคลื่อนไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับรัฐบาลประเทศต่างๆ เราขอเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลให้ผูกพันอย่างเต็มที่ต่อพันธกรณีที่ท่านได้ทำไว้ในปฏิญญาอัลมา-อะตา พ.ศ. 2521 และในปฏิญญาแอสทานา พ.ศ. 2561. สุขภาพดีเป็นสิทธิของประชาชน และเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล

ขอให้พวกเราทำให้เป็นเช่นนั้น ขอให้ทำหน้าที่ผู้นำ

และบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์ภาคสุขภาพ. ขอให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์การสาธารณสุขมูลฐานที่มุ่งเพื่อประชาชนของท่าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หลักในการปรับปรุงสุขภาพและสุขภาวะ. ขอให้รับนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสร้างความเข้มแข็ง และทำให้ระบบสุขภาพของท่านมีความเท่าเทียมและทนทาน

จงให้การศึกษาและฝึกอบรมประชาชนของท่านเพื่อสร้างกำลังแรงงานเพื่อสุขภาพที่ไม่เคยตระหนักกันมาก่อน! จงเข้าให้ถึงประชาชนของท่านผ่านการบริการระดับแรกที่เข้มแข็ง สนับสนุนบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ครอบคลุมถึงโรงพยาบาล

ลงทุนในประชาชนและระบบของท่าน : จงลงทุนเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อสงคราม

และขอได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด-อย่าลดบริการสุขภาพลงเหลือแค่ให้เข้าถึงชุดบริการอันจำเป็นขั้นต่ำสุด ขณะที่ประชาชนควรได้รับมากกว่านั้น

จงนำ ประสาน และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคในภาค สุขภาพ-และในภาคส่วนอื่นๆ. ให้ประชาชนเข้ามาร่วมผูกพันในกระบวนการนี้-พวกเขาจะรับรู้ถึงความพยายามของท่าน และสำนึกในบุญคุณที่พวกท่านทำ

สำหรับเยาวชน เธอคืออนาคตของพวกเรา! เธอคือพลังงานที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลง และอนาคตของพวกเธออยู่ในมือของพวกเธอ. ดังนั้น จงเข้าร่วมผูกพันในกระบวนการตัดสินใจ และเปล่งเสียงให้พวกเขาได้ยิน!

และถ้าพวกเธอรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ยินพวกเธอ ก็ขอให้ส่งเสียงให้สูงขึ้นและยาวนานขึ้นจนกว่าพวกที่ไม่ยอมได้ยิน จะนั่งลงและตั้งใจฟัง. จงยึดกุม ณ เวลานี้ เพราะสิ่งที่พวกเราจะทำ ณ บัดนี้ จะมีผลยาวนานต่อสุขภาพ และสุขภาวะของพวกเธอ และต่อชุมชนของพวกเธอ

ดิฉันขอท้าทายให้พวกเธอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนของพวกเธอ. ดิฉันขอท้าทายพวกเธอให้เข้าไปร่วมในปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ

สำหรับผู้หญิง ขอให้พวกเราต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเราเห็นว่าถูกต้องต่อไป. จงตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของการสาธารณสุขมูลฐาน มุ่งแก้ปัญหาความจำเป็นของพวกเราในฐานะผู้หญิง

จงจัดลำดับความสำคัญของการจัดบริการที่ครอบคลุม และมีคุณภาพที่ตอบสนองต่อความจำเป็นหลากหลายของผู้หญิง

จงเรียกร้องผู้นำของท่านให้สร้างความมั่นใจว่าเพศสภาพเป็นหัวใจของการตัดสินใจในเรื่องสุขภาพ. เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้หญิงจะต้องตายจากการคลอดลูก 

เนื่องเพราะไม่ได้รับการดูแลก่อนคลอด หรือเพราะสถานบริการระดับต้นอยู่ไกลเกินไปหรือเพราะไม่มีบริการให้เลือด

สำหรับนักวิชาการ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารเข้าถึงมวลชนได้อย่างกว้างขวาง ขณะที่การวิจัยนโยบายมักจะถูกตั้งคำถาม และเปิดโปงว่าเป็นเท็จ และหลักฐานที่ดีที่สุดถูกเมินเฉย

ม่มีอะไรดีกว่าที่ท่านจะต้องยืนหยัดขึ้นทำงานให้หนักขึ้น ลงทุนในการวิจัยปฏิบัติการที่มุ่งบริบทจำเพาะ และมุ่งเป้าไปที่ความจำเป็นของประเทศ และระบบสาธารณสุขของประเทศ

เรียนรู้ในการสื่อหลักฐาน เพื่อพูดความจริงในลักษณะที่สามารถรับรองได้โดยตรง เพื่อนำทางและสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายให้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง. และต้องปรับหลักสูตร ให้ความสำคัญกับกำลังคนรุ่นใหม่ ที่จะตอบสนองต่อปฏิญญาแอสทานา.

สำหรับภาคเอกชน ท่านมีบทบาทสำคัญ. ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ในการจัดบริการ ในการเป็นเจ้าภาพสร้างเวทีที่จำเป็นเพื่อสร้างและจัดการสารสนเทศที่สำคัญ

ท่านเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม. ท่านเป็นผู้ผลิตยาและเทคโนโลยีที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้พวกเราก้าวกระโดด และขยายขอบเขตด้านสุขภาพออกไป. และท่านเป็นหุ้นส่วนสำคัญแห่งอนาคตของการสาธารณสุขมูลฐาน

ด้วยความรับผิดชอบเบื้องหน้านี้. โปรดยังคงเข้าร่วมผูกพันและมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับรัฐและภาคสังคมในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่การสาธารณสุขมูลฐาน

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของท่าน แต่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบยิ่งกว่าทางสังคมต่อประชาชนในโลกนี้ ทั้งในการตัดสินใจและการกระทำของท่าน. จงสร้างนวัตกรรม แต่บนรากฐานความจำเป็นด้านสุขภาพ

จงมีส่วนร่วม เข้าร่วมผูกพัน และลงทุนในการสาธารณสุขมูลฐาน. และโปรดจดจำว่าผู้ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็คือประชากรที่มีสุขภาพดี

สำหรับหุ้นส่วนการพัฒนา นี่คือเวลาทองของเรา เราไม่สามารถออกไปจากที่นี่และผิดผลาดเช่นในอดีต โดยการปลุกปั่นกระบวนการปฏิรูปที่จะทำความอ่อนแอให้แก่ระบบอภิบาลและการพิทักษ์คุ้มครอง

โดยการลดการสาธารณสุขมูลฐานให้เหลือเพียง ‘ชุดของบริการคุณภาพต่ำจำนวนน้อยที่สุดสำหรับคนยากจนเท่านั้น’

จงโอบอุ้ม วิสัยทัศน์องค์รวมของการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการเป็นหุ้นส่วนในประเทศของท่าน. ขอให้พวกเราอย่าทำให้ปฏิบัติการร่วมกันในขบวนการนี้ กระจัดกระจายแยกส่วนและเจือจาง

ขอให้พวกเรายืนยันอีกครั้งในหลักการของปฏิญญาปารีสที่จะทำงานภายใต้นโยบายเดียว แผนเดียวและวิสัยทัศน์เดียว มุ่งสู่การเข้าถึงสุขภาพดีถ้วนหน้า และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สร้างขึ้นบนคำมั่นสัญญาแห่งการสาธารณสุขมูลฐาน

จงรักษาพันธสัญญาของท่านด้วยเกียรติยศที่จะเชื่อมประสาน เร่งรัด และรับผิดชอบ

สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชนทุกคนบนโลกนี้ ขอให้พวกเราร่วมกันสร้างชุมชนโลก และขบวนการระดับโลก. ขอให้พวกเราเรียกร้องการผนึกกันของสังคมที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นศูนย์กลาง และการสาธารณสุขมูลฐานเป็นยุทธศาสตร์

เราอยู่ในโลกที่การเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. จงเชื่อมโยง ร่วมมือ และผูกพันกันไว้. จงสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะเพื่อพวกท่าน ครอบครัวของท่าน และชุมชนของท่าน

จงรับผิดชอบและทำให้ผู้กำหนดนโยบายของท่านต้องรับผิดชอบด้วย. โดยผ่านการมีส่วนร่วมของสังคม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส เราสามารถร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพ และการพัฒนา

มิตรสหายทุกท่าน ขอให้ช่วงเวลาที่พวกเรามาอยู่กัน ณ ที่นี้ มาร่วมกันลงมือและขับเคลื่อนขบวนการระดับโลกนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิทธิเรื่องสุขภาพจะปรากฏเป็นจริงในศตวรรษที่ 21

ขอให้พวกเราร่วมกันยืนยันอีกครั้งถึงพันธกรณีที่จะดำเนินการ ด้วยปณิธานการพัฒนาที่ยั่งยืน. ขอให้พวกเราร่วมกันเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ และร่วมกันตั้งเป้าว่า 40 ปี นับจากนี้ คนรุ่นหน้าจะมองย้อนกลับมาและพูดว่า ใช่แล้ว วิสัยทัศน์นั้นหนักแน่น และมตินั้นหนักแน่น

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ไม่มีหนทางอื่น. การสาธารณสุขมูลฐานนั้นงดงาม ถูกต้อง และเป็นรากฐานของสุขภาพดีถ้วนหน้า และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ความเชื่อพื้นฐานของอัลมา-อะตา ยังคงถูกต้องและสมสมัยในยุคของเรา. นี้คือคุณค่าและหลักเดียวกันที่จะเป็นเชื้อเพลิงที่จะหล่อเลี้ยงให้ดวงประทีปแห่งแอสทานาจะส่องแสงต่อไป

การสาธารณสุขมูลฐาน เวลาของเราก็คือบัดนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ