ต้องเลิกวิธีบริหารปิโตรเลียมแบบ "คุณพ่อรู้ดี"

วันที่ 11 ม.ค. 2558 เวลา 08:12 น.
ต้องเลิกวิธีบริหารปิโตรเลียมแบบ "คุณพ่อรู้ดี"
เฟซบุ๊ก ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ต้องเลิกวิธีบริหารปิโตรเลียมแบบ "คุณพ่อรู้ดี"

ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรของส่วนรวม การบริหารจัดการ จึงควรให้ประชาชนรับรู้ มั่นใจ และติดตามได้เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่แน่ใจว่า ประเทศชาติ และประชาชน ได้ประโยชน์สูงสุด เท่าที่จะพึงได้

แนวการบริหารจัดการในอดีตนั้น เป็นลักษณะ "คุณพ่อรู้ดี"

คือขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาล และเชื่อข้าราชการไว้เถิด เพราะเขารู้ดี

ระบบนี้อาจจะเหมาะในอดีต ในสมัยของ พล.อ. เปรม ในยุคที่การเมืองมีการถ่วงดุลสูง และในยุคที่ข้าราชการไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

แต่มาวันนี้ นักการเมืองมีประวัติว่าเน้นประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

ข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทพลังงาน จึงมีประโยชน์ทับซ้อน

และเมื่อมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผลประโยชน์ของรัฐ กับของเอกชน กับของนักลงทุนต่างชาติ เป็นคนละกลุ่มกัน

มาวันนี้ แนวการบริหารจัดการในลักษณะ "คุณพ่อรู้ดี" จึงไม่เหมาะสมแล้วครับ

มีแต่รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชน

รัฐต้องแสดงให้ประชาชนมั่นใจด้วยหลักฐาน

ควรให้ข้อมูลเป็นทางการ แบบใช้หลักวิชาการ เปิดให้ประชาชนถกเถียงและสอบถาม

ควรเปิดใจกว้าง รับฟังข้อเสนอปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อผลดีโดยรวมแก่ประเทศ

และผู้ที่ควรทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ประชาชน ควรเป็นระดับปลัดกระทรวง หรืออธิบดี

ไม่ใช่อาศัยลูกมือกลุ่มเดิมๆมาแสดงความเห็นส่วนตัว

ที่มา : www.facebook.com/thirachai.phuvanatnaranubala