ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมธ.วันแรก

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 20:02 น.
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมธ.วันแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562-2563 เป็นวันที่ 1

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เป็นวันที่1 และพระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 และ 2563 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลาย คงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิต แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้น จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามด้วย"

"ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ ก็เชื่อว่า จะสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุข พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ"

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ ทั้งนี้ สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยฯ จะนำขึ้นถวายในโอกาสอันสมควรต่อไป

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคแรก) ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คณะ จำนวน 913 ราย ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, วิทยาลัยนวัตกรรม, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, วิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคหลัง) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ จำนวน 1,231 ราย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยสหวิทยาการ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ