"ในหลวง"พระราชทานเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ"นพ.ปัญญา"

วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 21:03 น.
"ในหลวง"พระราชทานเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ"นพ.ปัญญา"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคามและเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดีมีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์

เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแก่นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4 มีนาคม พุทธศักราช2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช2564

เป็นปีที่6 ในรัชกาลปัจจุบัน